Personkort bilde

Weigård, Jarle

Førsteamanuensis, statsvitenskap Institutt for samfunnsvitenskap
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Politisk teori, herunder hovedretninger og grunnspørsmål innenfor dagens demokratidebatt, samt politisk idéhistorie.
 • Urfolksrettigheter, minoritetsrettigheter, menneskerettigheter, statsborgerskap.
 • Vitenskapsteori.
 • Offentlig politikk, spesielt kommunalt demokrati og styringsproblemer.

 • Bjørnå, Hilde; Weigård, Jarle. From Public to Private Accountability in Norwegian Local Government. Sage Open 2020; Volum 10 (3). ISSN 2158-2440.s doi: 10.1177/2158244020957042.

 • Broderstad, Else Grete; Oskal, Nils; Weigård, Jarle. Nord-norske og samiske interesser: Rettsliggjøring og folkestyre. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 323 - 333.

 • Weigård, Jarle. Legitimitetsgrunnlaget for samiske rettigheter. Tidsskrift for samfunnsforskning 2009; Volum 50 (1). ISSN 0040-716X.s 27 - 54.

 • Weigård, Jarle. Om det normative grunnlaget for urfolksrettigheter. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-26969-2.s 36 - 67.

 • Weigård, Jarle. Is There a Special Justification for Indigenous Rights?. 2008 ISBN 9789059722040.s 177 - 192.

 • Weigård, Jarle; Eriksen, Erik Oddvar. "Deliberasjon og demokrati". Fagbokforlaget 2004 ISBN 82-450-0218-6.s 81 - 111.

 • Sagerup, Helen; Weigård, Jarle. Kan kommunikativ design gjøre beslutningsprosesser mer rasjonelle? Evaluering av et praktisk forsøk. 2001.s 245 - 276.

 • Eriksen, Erik Oddvar; Weigård, Jarle. "The End of Citizenship? New Roles Challenging the Political Order". 2000 ISBN 0-8264-4771-6.s 13 - 34.

 • Weigård, Jarle; Eriksen, Erik Oddvar. Deliberasjon og demokrati. Fagbokforlaget 1998 ISBN 82-7674-340-4.s 37 - 61.

 • Weigård, Jarle. "Lar kapitalisme og demokrati seg forene? Om to motstridende tilnærminger til et grunnproblem i forholdet mellom politikk og sivilt samfunn". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1997; Volum 13 (2). ISSN 0801-1745.s 121 - 144.

 • Eriksen, Erik Oddvar; Weigård, Jarle. "Conceptualizing Politics: Strategic or Communicative Action?". Scandinavian Political Studies 1997; Volum 20 (3). ISSN 0080-6757.s 219 - 241.

 • Weigård, Jarle. "Representasjon og rasjonalitet. Deliberasjon og aggregering som politiske koordineringsprinsipper". 1995 ISBN 82-518-3403-1.s 70 - 104.

 • Eriksen, Erik Oddvar; Weigård, Jarle. "Fra statsborger til kunde: Kan relasjonen mellom innbyggerne og det offentlige reformuleres på grunnlag av nye roller?". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1993; Volum 9 (2). ISSN 0801-1745.s 111 - 131.

 • Eriksen, Erik Oddvar; Weigård, Jarle. "Strategisk og kommunikativ handling. En kommentar til Jon Elster". Tidsskrift for samfunnsforskning 1992; Volum 33 (5). ISSN 0040-716X.s 485 - 492.

 • Weigård, Jarle. Kommunestørrelse, autonomi og likhet: en begrepsdrøfting. 1991 (26). ISSN 0801-1699.s 47 - 64.

 • Eriksen, Erik Oddvar; Weigård, Jarle. Strategisk handling og kollektiv orden. Norsk Filosofisk tidsskrift 1986; Volum 21 (1). ISSN 0029-1943.s 19 - 36.

 • Eriksen, Erik Oddvar; Weigård, Jarle. Kommunikativt demokrati. Jürgen Habermas� teori om politik og samfund. 2003 ISBN 87-412-2443-4.

 • Eriksen, Erik Oddvar; Weigård, Jarle. Understanding Habermas. Communicative Action and Deliberative Democracy. 2003 ISBN 0-8264-6064-X.

 • Eriksen, Erik Oddvar; Weigård, Jarle. Habermas politiska teori. 2000 ISBN 91-44-01131-8.

 • Eriksen, Erik Oddvar; Weigård, Jarle. Kommunikativ handling og deliberativt demokrati. Jürgen Habermas' teori om politikk og samfunn. Fagbokforlaget 1999 ISBN 82-7674-460-5.

 • Bjørnå, Hilde; Weigård, Jarle. From public to private accountability in Norwegian Local Government. Demokratiprogrammet #rd International Conference on Democracy as Idea and Practice 2012-01-12 - 2012-01-13 2012.

 • Weigård, Jarle. Demokrati og deltakelse, forståelse av likhet og betydningen av "dobbeltstemmer". Samerettsutvalgets forslag fra Troms og sørover 2007-12-10 - 2007-12-11 2007.

 • Weigård, Jarle. Kommunal selskapsorganisering. Om bruk av fristilte organisasjonsformer i kommunesektoren. 1993 ISBN 82-7697-020-6.

 • Weigård, Jarle. Lokale statlige nemnder — oppgaver og virkemåte. 1992 (109). ISSN 0801-1702.

 • Weigård, Jarle. Lokal statlig styring — lokale statsetaters rolle i den statlige styringen av kommunesektoren. 1992 (4). ISSN 0801-1699.

 • Weigård, Jarle. Interkommunalt samarbeid — et alternativ til kommunesammenslåing?. 1991 (22). ISSN 0801-1699.

 • Bjørnåvold, Jens; Weigård, Jarle; Arbo, Peter Nicolai; Aarset, Bernt. Kunnskapsproduksjon og -formidling med tilknytning til oppdrettsnæringen. 1990.

 • Weigård, Jarle. Overlever folkestyret i kommunene?. Kommunal rapport 1990 (1). ISSN 0801-6410.

 • Vårheim, Andreas; Weigård, Jarle. Kommunenes Sentralforbunds rolle i det politiske styringsverket - En forstudie. 1990 (4078/1-90).

 • Weigård, Jarle. Gjennomtrekk og avmakt i politiske organ. 13. høstseminar i samfunnsplanlegging 1987-10-26 - 1987-10-27 1987.

 • Weigård, Jarle. Politikernes vanskelige hverdag. Kommunal rapport 1987 (7). ISSN 0801-6410.

 • Weigård, Jarle. Kommunale erfaringer med nytt inntektssystem. Plan og arbeid 1987 (6). ISSN 0032-0609.s 39 - 43.

 • Weigård, Jarle. Grenser for administrasjon? Forholdet mellom byråkrati og demokrati i kommunal forvaltning i lys av det nye inntektssystemet. 1987.

 • Eriksen, Erik Oddvar; Weigård, Jarle. Filosofihistorie på en ny måte. Norsk Filosofisk tidsskrift 1985; Volum 20 (3). ISSN 0029-1943.s 169 - 173.

 • Bjørnå, Hilde; Weigård, Jarle. From public to private accountability in Norwegian Local Government. Demokratiprogrammet #rd International Conference on Democracy as Idea and Practice 2012-01-12 - 2012-01-13 2012.

 • Weigård, Jarle. Demokrati og deltakelse, forståelse av likhet og betydningen av "dobbeltstemmer". Samerettsutvalgets forslag fra Troms og sørover 2007-12-10 - 2007-12-11 2007.

 • Weigård, Jarle. Kommunal selskapsorganisering. Om bruk av fristilte organisasjonsformer i kommunesektoren. 1993 ISBN 82-7697-020-6.

 • Weigård, Jarle. Lokale statlige nemnder — oppgaver og virkemåte. 1992 (109). ISSN 0801-1702.

 • Weigård, Jarle. Lokal statlig styring — lokale statsetaters rolle i den statlige styringen av kommunesektoren. 1992 (4). ISSN 0801-1699.

 • Weigård, Jarle. Interkommunalt samarbeid — et alternativ til kommunesammenslåing?. 1991 (22). ISSN 0801-1699.

 • Bjørnåvold, Jens; Weigård, Jarle; Arbo, Peter Nicolai; Aarset, Bernt. Kunnskapsproduksjon og -formidling med tilknytning til oppdrettsnæringen. 1990.

 • Weigård, Jarle. Overlever folkestyret i kommunene?. Kommunal rapport 1990 (1). ISSN 0801-6410.

 • Vårheim, Andreas; Weigård, Jarle. Kommunenes Sentralforbunds rolle i det politiske styringsverket - En forstudie. 1990 (4078/1-90).

 • Weigård, Jarle. Gjennomtrekk og avmakt i politiske organ. 13. høstseminar i samfunnsplanlegging 1987-10-26 - 1987-10-27 1987.

 • Weigård, Jarle. Politikernes vanskelige hverdag. Kommunal rapport 1987 (7). ISSN 0801-6410.

 • Weigård, Jarle. Kommunale erfaringer med nytt inntektssystem. Plan og arbeid 1987 (6). ISSN 0032-0609.s 39 - 43.

 • Weigård, Jarle. Grenser for administrasjon? Forholdet mellom byråkrati og demokrati i kommunal forvaltning i lys av det nye inntektssystemet. 1987.

 • Eriksen, Erik Oddvar; Weigård, Jarle. Filosofihistorie på en ny måte. Norsk Filosofisk tidsskrift 1985; Volum 20 (3). ISSN 0029-1943.s 169 - 173.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe