Dummy personkort bilde

Peter Th Ørebech

Professor i rettsvitenskap Norges fiskerihøgskole
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Fiskerirett, forvaltningsrett, EU-rett, havrett, rettsteori, rettshistorie og rettsøkonomi

 

I. Curriculum Vitae

Higher Education

 • Exam Philosophicum (University of Bergen, Norway, 1970).
 • Cand. Jur (University of Oslo. Norway, 1976)  
 • Advocate, licensed for the Bar (Norway, 1978).

 

Positions  

 • Professor of Law, University of Tromsø (BFE)
 • Visiting scholar, Harvard Law School, Cambridge (2005-07)
 • Director – Institute of Social Sciences and Marine Resources Management Center (2003-05), University of Tromso, Norwegian College of Fisheries Science
 • Visiting professor of law, University of Zagreb, faculty of law (2003-05)
 • Visiting professor of law, Chicago-Kent College of Law, (2000-03)
 • Reader in law, Technical University of Norway, Trondheim, 1997-2005),
 • Visiting professor of law, University of Namibia, 1999 - 2006)
 • Associate professor of law (Norwegian College of Fisheries Science University of Tromsö, tenure 1994-2009)
 • Advocate, Tromsø 1989-1994
 • Professor of Law (scholarship), Faculty of Law (University of Tromsö, 1987-89)
 • Ass/Assoc.professor of law Norwegian College of Fishery Science (1977-87)
 • Counselor Ministry of Fisheries, Oslo (1976-77)
 • Research assistant, Institute of Public and International Law, University of Oslo (1973-1975)
 • Editor "Stud.jur." (the law-school student run journal of University of Oslo) Faculty of Law, University of Oslo (1971-72)

 

Current Research & Project under development

 • The European Union:  A Dysfunctional International Organization on the Road to Becoming a Federal State?  A Comparison of the EU and the U.S. Constitutions (project under preparation)
 • Customary Law as Manifestation of Democracy – By the Means of Referendum and other Out-of-Court Resolutions (for consideration Cambridge University Press)

 

 

Scholarship

 • Bellagio Scholar 1999 (Rockefeller Foundation).
 • Fulbright Scholar (Workshop in Political Theory and Policy Analysis & Indiana University Law School, Bloomington 1996-97).
 • Norwegian Research Council Research & Travel Grants, since 1995

 

Honorable positions

 • Member of the Editorial Board, Croatian Yearbook of European Law (2004-)
 • Editorial Staff Member, European Transport Law (Journal of Law & Economics), Antwerp, Belgium 1997-2002)
 • Member to Norway Bar Association Advisory Group on Fisheries Law (1996-)

 

Teaching abilities  

 • University of Tromsö, Norway:  1) The  law of the Sea, 2) Ocean Ranching law 3) Food Security & International Law 4) Administrative law 5) EEA law
 • Technical University of Norway, Trondheim: Ocean Ranching Law
 • University of Namibia: The Law of the Sea
 • Chicago-Kent School of Law: The Law of the Sea,  International Law and EU law
 • University of Zagreb, faculty of law: EU law

 

 

II. Selected Publications

 

 • Tyngende vilkår ved begunstiende forvaltningsvedtak [Oppressive Conditions in Preferential Public Decisions]. Institute of Public and International Law (no.5/75).
 • "Actio Pauliana"  (Jussens Venner no.10/1975)
 • Demokrati og rettsstat. Noen merknader til Francis Sejersted, Historisk Tidsskrift 1980 s. 284-93.
 • 1814, rettsstat og demokrati, Historisk Tidsskrift 1982 s. 46-51.
 • Konsesjoner i fisket [Fisheries Licensing System], Tanum Oslo 1982, 392 p. - with English & Spanish summary.
 • Treffer Statsbankene enkeltvedtak? Et alment problem søkt belyst med Statens Fiskarbank som eksempel, Tidsskrift for Rettsvitenskap (1983) s. 248-77.
 • Norsk fiskerirett  [Norwegian Fisheries Law](Universitetsforlaget 1984)
 • Reguleringer i fisket [Fisheries regulations] (Tromsø 1986) 390 p.
 • Norsk havbruksrett [Norwegian Ocean Ranching Law], (Grøndahl & Søn Forlag 1988) 206 p.
 • Lex superior-prinsippet Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 5/87, s. 974-998.
 • Subjektiv eller objektiv rett: Hva kom først høna eller egget? i Niels Christie; - den urett som ikke rammer deg selv : festskrift til Anders Bratholm 70 år (Universitetsforlaget 1990)
 • Om  allemannsrettigheter [Public Property Rights – Tort Protection and the colliding interests of petroleum and fishing industries] (Oslo 1991, 440 p)
 • GATT-rett, EF- eller EøS-rett? [GATT- EU or EEA law?] (Oslo 1992, 420 p).
 • Om rettslige og rettspolitiske sider ved den norske grunnlovs mindretallsgarantier, særlig om avgivelse av suverenitet ved folkeafsteming I forbindelse med tilslutning til EF, Retfærd nr. 62 1993 s. 77-88.
 • The European Economic Area and Fisheries (The International Journal of Marine and Coastal Law 1993 s. 453-469 – co-author Robin Churchill).
 • Dommer i ulovfestet forvaltningsrett (Osmundsson Oslo 1994).
 • The Northern Sea Route. Conditions for sailing according to European Community legislation with a special emphasis on Port State jurisdiction (Frithjof Nansen Institute, 1995 - 67 pp). (A short version published in European Transport Law, Journal of Law and Economics 1996)
 • The Northern Sea Route. Conditions for participation according to WTO legislation - with a special emphasis on the non-discriminatory treatment principles of Most-Favored-Nation- and National Treatment Clauses under the General Agreement on Trade in Services (Frithjof Nansen Institute, 1996 - 96 pp.).
 • Public, Common or Private Property Rights: Legal and Political aspects in Arnfred & Petersen (eds.): Legal Change in North/South Perspective (Roskilde University, Denmark 1996) p. 45-66.
 • 1995 United Nations Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Agreement: Management, Enforcement and Dispute Settlement (The International Journal of Marine and Coastal Law 1998 s.119-141 – co-author Ted L. McDorman and Ketill Sigurjonsson). 
 • Exit Schengen: Inn i EUs felles justispolitikk: Suverenitetsavgivelse er problemet, men er parallellkonvensjoner svaret? Juristkontakt nr. 1/1998 s. 37-39.
 • Hva kan gjøres med "piratfiskerne"? – En rettslig og rettspolitisk gjennomgang av norsk domisilstatsjurisdiksjon på det åpne hav, Retfærd, nr. 92 (2001) s. 47-74.
 • The EU Competency Confusion: Limits, “Extension Mechanisms,” Split Power, Subsidiarity, and “Institutional Clashes” (Journal of Transnational Law and Policy, The Florida State University College of Law vol. 13, 2003, p. 99-151)
 • The Fisheries Issues of the 2004 Second European Union Accession Treaty: a comparison with the 1994 First Accession Treaty (Int’journal of Marine & Costal law vol. 19, 2004 p. 93-142)
 • Stortinget 7, juni 2004: Grunnlovsendring av § 93 (Lov og Rett 4/5 2004) s.315-16
 • What Restoration Schemes Can Do? Or. Getting It Right Without Fisheries Transferable Quotas (Ocean Development & International Law (36) 2005, 159-78)
 • The Role of Customary Law in Sustainable Development - 502 pp. (Cambridge University Press, 2005, co-author Fred Bosselman et al.)
 • Er Utenriksdepartementets innvendinger mot kommunal boikott av israelske varer holdbare? Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Israel og WTO-avtalen om offentlige innkjøp (Kritisk Juss 2006 s. 318-341).
 • EØS-avtalens artikkel 125, med særlig vekt på diskusjonen I NOU 2004: 26 Hjemfall Lov og Rett (2006) s.26-46
 • Norge og nordområdesuvereniteten – en folkerettslig studie av Svalbardtraktaten og delelinjen med Russland (NEU Arbeidsnotat nr. 4/2007)
 • Islendinger på hugget: Den ytre allmenning enda en gang. Haraldsson og Sveinsson mot Island – views of the UN Human Rights Committee of 14 December 2007 (Lov og Rett 2008)
 • Kunsten å opprettholde Stortinget "med godt snakk": Kan Finansdepartementet eliminere eigedomsskattelova § 8 ved vedvarende trenering av ikrafttredelsen ( Skatterett. Tidsskrift for skatt og avgift (4.2008) p. 343-358.
 • Skatt som virkemiddel I et ikke-markedsliberalilstisk Norge – om Fritz C. Holtes bok "En fjerde vei. Alternativer til internasjonal markedsliberalisme" Skatterett. Tidsskrift for skatt og avgift (4.2008) p.379-387
 • From diplomatic- to human rights protection: The possessions under the 1950 European Human Rights Convention, First Additional Protocol Article 1 (Journal of World Trade 2009 No 1)
 • Rettslig tvisteløsning i Israel- Palestinakonflikten? Kritisk Juss 2009 s. 120-156.
 • Et hav av brustne håp. Hva EØS ble til og hva det skulle bli: Er svaret oppsigelse? Kritisk Juss 2009 s. 282-287.
 • The Icesave bank of Iceland; from rock-solid to volcano hot – The EU deposit guarantee scheme; resisting financial meltdown?(Croatian Yearbook of European Law & Policy (Vol. 6, 2010)
 • Extraterritorial Jurisdiction under the “No Double Standards” Imperative Is International Comity in Need of a Reciprocity and Symmetry Balancing Test? (for peer review Ocean Development & International law)
 • Anticipatory self-defense – A pivotal thing in the case of Afghanistan (peer review Journal of Middle East Studies)
 • The rebus sic stantibus balancing of pacta sunt servanda. Is regional ethos and archetypes the only “essential basis of the consent”? (in B. Melkevik, Law and Philosophy in the XXIth  Century. Festschrift for Csaba Varga (St.Stephanus, Budapest in print 2013).
 • Fisker, kremmer og proprietær i Nordland – nok en gang [Fishermen, shopkeeper or proprietor – once again] (Historisk tidsskrift – Journal of History (Norway) No 4, 2010
 • Nord-Norge og EØS: Europautredningen NOU 2012: 2

  –fiskeri i et distriktspolitisk perspektiv

FSK 2007 - Fiskerirett

FSK 2002 - Havbruksrett

 

Havrett - fiskerirett - EU-rett - juridisk teori og metode

 • Ørebech, Peter Th. The Transformation of Extralegal Principles into Legal Principles by the International Court of Justice in The Hague: Illustrated by a Peaceful Delimitation of «the Promised Land». Bannu University Research Journal in Islamic Studies 2020; Volum 7 (2). ISSN 2411-4332.

 • Ørebech, Peter Th. Grunnloven § 1 og EU - med særlig vekt på implementeringen av vedtak truffet av EU-kommisjonen og EUs energibyrå ACER. Er det grunn til å lytte til professor Johs. Andenæs?. (Fulltekst: https://www.idunn.no/lor/2018/03/grunnloven_1_og_eu_med_saerlig_vekt_paaimplementeringen_ Lov og Rett 2018; Volum 57 (3). ISSN 0024-6980.s 170 - 190.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-03-04.

 • Ørebech, Peter Th. The geographic scope of the svalbard treaty and norwegian sovereignty: historic - or evolutionary - interpretation?. (Fulltekst: http://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/287 Croatian Yearbook of European Law & Policy 2017; Volum 13. ISSN 1845-5662.s 53 - 86.s doi: 10.3935/cyelp.13.2017.287.

 • Ørebech, Peter Th. Customary Laws. Wiley-Blackwell 2016 ISBN 978-1-4051-9694-9.s doi: 10.1002/9781118663219.wbegss140.

 • Ørebech, Peter Th. Attaining Differentiated Responsibility: The Hard Life of Governmental Command in Fighting Ecological Ruin and the Triumph of Customary Law & General Principles of Law. (http://www.steiner-verlag.de/reihe/view/titel/60910.html) (Omtale: http://www.steiner-verlag.de/fileadmin/Dateien/Steiner/Presseblaetter/9783515113878_f.pdf) (Sammendrag: http://www.steiner-verlag.de/uploads/tx_crondavtitel/datei-datei/9783515113878_i.pdf) Franz Steiner Verlag 2016 ISBN 978-3-515-11387-8.s 133 - 153.

 • Ørebech, Peter Th. Terra nullius, Inuit Habitation and Norse Occupation with Special Emphasis on the 1933 East Greenland Case. Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (1). ISSN 1891-6252.s 20 - 41.s doi: 10.17585/arctic.v7.262.

 • Ørebech, Peter Th. "Getting It Right": The Birth of a New EU Common Fishery Policy? – Legislative and Legal Perspectives on the Annulling of the "Five Structural Failings". Arctic Review on Law and Politics 2015; Volum 6 (2). ISSN 1891-6252.s 111 - 131.s doi: 10.17585/arctic.v6.93.

 • Ørebech, Peter Th. UN Charter Article 51 and the Right to ‘Anticipatory Self-defense’: Validity of the US Preventive War Doctrine against Al Qaeda. Critique: Critical Middle Eastern Studies 2014; Volum 23 (1). ISSN 1066-9922.s 53 - 72.s doi: 10.1080/19436149.2014.896595.

 • Ørebech, Peter Th. „Omsetningslivets tarv“ som pantehjemmel? Et rettsøkonomisk innspill med utgangspunkt i tre fiskerirettslige dommer. 2014 (197) ISBN 978-82-7236-236-1. ISSN 1890-4955.s 69 - 109.

 • Ørebech, Peter. Skagerakfisk S/L – Monopolist hevet over råfiskloven?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02201-7.s 416 - 443.

 • Ørebech, Peter. Den internasjonale straffedomstolenes jurisdiksjon – rettslige og rettspolitiske perspektiver på kompetansen jurisdictione ratione personae & terrae. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-39157-7.s 300 - 321.

 • Ørebech, Peter. Fiskeri under EØS (1992-2012) i lys av Europautredningen (NOU 2012:2) En "Tonypandy" i norsk forkledning?. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 331 - 344.

 • Ørebech, Peter. Western Scandinavia: Exit Bürgerliches Gesetzbuch—the Resurrection of Customary Laws. Texas Journal of International Law 2013; Volum 48 (3). ISSN 0163-7479.s 405 - 433.

 • Ørebech, Peter. The "Lost Mackerel" of the North East Atlantic-The Flawed System of Trilateral and Bilateral Decision-making. The International Journal of Marine and Coastal Law 2013; Volum 28 (2). ISSN 0927-3522.s 343 - 373.s doi: 10.1163/15718085-12341276.

 • Ørebech, Peter Th. Nord-Norge og EØS: Europautredningen NOU 2012:2 – fiskeri i et distriktspolitisk perspektiv. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2013 (1). ISSN 0801-1745.s 51 - 71.

 • Ørebech, Peter. The Barents Sea 2010 Norway-Russia border: The Triumph of the Negotiation Principle at the Expense of the Median- and Sector Line Pretentions. The Yearbook of Polar Law 2012; Volum 4. ISSN 1876-8814.s 505 - 517.s doi: 10.1163/22116427-91000101.

 • Ørebech, Peter Th. Importtoll og salg av fisk. Vett 2012. ISSN 1504-5374.s 43 - 45.

 • Ørebech, Peter Th. The Art of Subsidizing Fuel-Free Electricity Under the European Economic Area Agreement as Illustrated by Norway’s Reversion Instrument. (Fulltekst: http://www.cklawreview.com/wp-content/uploads/vol86no1/Orebech.pdf Chicago-Kent Law Review 2011; Volum 86. ISSN 0009-3599.s 109 - 137.

 • Ørebech, Peter Th. Eiendomskatten 19112011: - Exit formueskatten og inn i nye hundre år med substansverdi for næringseiendommer? en rettslig og rettsøkonomisk analyse. (Fulltekst: http://www.idunn.no/ts/skatt/2011/03/art02 Skatterett 2011; Volum 3. ISSN 0333-2810.s 238 - 259.

 • Ørebech, Peter Th. "Et symbolsk slag i lufta" - mot tjenestedirektivet, eller fortellingen om veto på norsk. Er det forskjeller ved hhv. traktat- og direktivbaserte løsninger?. Úlfljótur 2011; Volum 64. ISSN 1023-3539.s 47 - 72.

 • Ørebech, Peter Th. Fisker, kremmer og proprietær i Nordland – nok en gang. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (4). ISSN 0018-263X.s 605 - 618.

 • Ørebech, Peter Th. Fisherman, tradesman and proprietary in Nordland - once again. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (4). ISSN 0018-263X.s 605 - 618.

 • Ørebech, Peter Th. The Icesave bank of Iceland; from rock-solid to volcano hot – Is the EU deposit guarantee scheme resisting financial meltdown?. Croatian Yearbook of European Law & Policy 2010; Volum 6. ISSN 1845-5662.

 • Ørebech, Peter Th. Et hav av brustne håp. Hva EØS ble til, og hva det skulle bli: Er svaret oppsigelse?. Kritisk juss 2009 (3). ISSN 0804-7375.s 282 - 287.

 • Ørebech, Peter Th. From Diplomatic - to Human Rights Protection: The Possessions under the 1950 European Human Rights Convention, First Additional Protocol Article 1. Journal of World Trade 2009; Volum 43 (1). ISSN 1011-6702.s 59 - 96.

 • Ørebech, Peter Th. Rettslig tvisteløsning i Israel - Palestina konflikten?. Kritisk juss 2009 (2). ISSN 0804-7375.s 6 - 26.

 • Ørebech, Peter Th. Kunsten å oppholde Stortinget "med godt snakk" kan Finansdepartementet eliminere eigedomsskattelova § 8 ved vedvarende trenering av ikrafttredelsen?. Skatterett 2008; Volum 27 (4). ISSN 0333-2810.s 343 - 358.

 • Ørebech, Peter Th. From dangerous to preventive, protective and quiet diplomacy: the downturn in state sovereignty at the expense of international human rights enforcement. Some reflections on Dangerous Diplomacy: The Story of Carl Lutz, Rescuer of 62,000 Hungarian Jews by Theo Tschuy. Croatian Yearbook of European Law & Policy 2008; Volum 4 (4). ISSN 1845-5662.s 285 - 301.

 • Ørebech, Peter Th. Islendinger på hugget: Den ytre allmenning enda en gang. Haraldsson og Sveinsson mot Island, views of the UN Human Rights Committee of 14 December 2007. Lov og Rett 2008 (4). ISSN 0024-6980.s 231 - 236.

 • Ørebech, Peter Th. Alternativer til internasjonal markedsliberalisme. Samfunnsøkonomen 2008 (8). ISSN 1890-5250.s 1 - 4.

 • Ørebech, Peter Th. Skatt som virkemiddel i et ikke-markedsliberalistisk Norge. Skatterett 2008 (4). ISSN 0333-2810.s 379 - 387.

 • Ørebech, Peter Th. Er hjemfallsfritak statsstøtte etter EØS-avtalen? En rettsøkonomisk analyse av NOU 2004:26 - Hjemfall. Norsk Økonomisk Tidsskrift 2007; Volum 122 (2). ISSN 0801-9568.s 55 - 73.

 • Ørebech, Peter Th. Hvem eier fisket i de hålogalandske ytre allmenninger? Et apropos til NOU 2005:10 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (Havressursloven). Lov og Rett 2007 (6). ISSN 0024-6980.s 345 - 364.

 • Ørebech, peter th. Er Utenriksdepartementets innvendinger mot kommunal boikott av israelske varer holdbare? Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Israel og WTO-avtalen om offentlige innkjøp. Kritisk juss 2006. ISSN 0804-7375.s 318 - 341.

 • Ørebech, Peter Th. EØS-avtalens artikkel 125, med særlig vekt på diskusjonen i NOU 2004: 26 Hjemfall. Lov og Rett 2006; Volum 45 (1-2). ISSN 0024-6980.s 26 - 45.

 • Ørebech, Peter Th. What restoration schemes can do? Or, getting it right without fisheries transferable quotas. Ocean Development and International Law 2005; Volum 36. ISSN 0090-8320.s 165 - 185.s doi: 10.1080/00908320590944025.

 • Ørebech, peter th. Towards sustainability: the basis in international law. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.

 • Ørebech, peter th. The place of cutomary law in democtratic societies. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.

 • Ørebech, peter th. How custom becomes law in Norway. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.

 • Ørebech, peter th; Petersen, Hanne; Callies, David. Three case studies from Hawaii, Norway and Greenland. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.

 • Ørebech, peter th; Bosselman, Fred. Conclusion: customary law in a globalizing culture. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.

 • Ørebech, peter th; Bosselman, Fred. The linkage between sustainable development and customary law. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.

 • Ørebech, peter th; Bosselman, Fred. Innledning. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.

 • Ørebech, peter th. The Fisheries Issues of the 2004 Second Accession to European Union, Compared with the 1994 First Accession Treaty. The International Journal of Marine and Coastal Law 2004; Volum 19 (2). ISSN 0927-3522.s 93 - 150.

 • Ørebech, Peter Th. Stortinget 7 juni 2004: Grunnlovsendring av § 93. Lov og Rett 2004 (4/5). ISSN 0024-6980.s 315 - 317.

 • Ørebech, Peter Th. The EU Competency Confusion: Limits, "Extension Mechanisms", Split Power, Subsidiarity and "Institutional Clashes". Journal of transnational law and policy 2004; Volum 13 (1). ISSN 1067-8182.s 99 - 151.

 • Ørebech, Peter Th. The Fisheries Issues of the 2004 Second European Union Accession Treaty: A Comparison with the 1994 First Accesion Treaty. The International Journal of Marine and Coastal Law 2004; Volum 19 (2). ISSN 0927-3522.s 89 - 146.

 • Ørebech, Peter Th. “International law and Crimean secession from Ukraine (part 2).. Bulletin of the Moscow university. Series 27: Globalism and Geopolitics 2001; Volum 27 (1). ISSN 2414-4894.s 49 - 61.

 • Ørebech, Peter Th. Peter Örebech, “INTERNATIONAL LAW AND SEPARATION OF CRIMEA FROM UKRAINE (PART 1)”.. Bulletin of the Moscow university. Series 27: Globalism and Geopolitics 2000; Volum 27 (4). ISSN 2414-4894.s 48 - 61.

 • Ørebech, Peter Th. International Comity or Chaos: Wrecking "Interest Balancing" and Curbing the "Effects Doctrine" i Anon; Stefánsbók. Rit til heidurs Stefáni Má Stefánssyni. 2018 ISBN 978-9935-9433-0-9.

 • Ørebech, Peter. Fiskeri under EØS (1992-2012). En «Tonypandy» i norsk forkledning?. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.

 • Ørebech, Peter Th; Trondsen, Torbjørn. Rettsøkonomi for fornybare ressurser: Teori og empiri, med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215018812.

 • Ørebech, Peter Th; Bosselman, Fred. The Role of Customary Law in Sustainable Development. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.

 • Ørebech, Peter Th. Folkesuverenitet, folkerett, statsforfatningsrett særlig med vekt på krisen i Ukraina. Nordmarken Symposiet 15. og 16. august 2015 2015-08-15 - 2015-08-16 2015.

 • Ørebech, Peter Th. Ranet av den ytre allmenning. Historien som gjentar seg?. Åpent Møte 2015-09-22 - 2015.

 • Ørebech, Peter Th. Who owns the marine resources? The top-down bottom-up allocation of fish Stock. Legal frames. International Conference, Growth in Blue Bio-economy 2015-06-03 - 2015.

 • Ørebech, Peter Th. «Fisket i eldre tid og nåtid. Livsnerven for kysten i tusener av år». Nordisk Folkeriksdag 2015-08-10 - 2015.

 • Ørebech, Peter Th. EØS-avtalen overskrider grunnloven. Vett 2014 (2). ISSN 1504-5374.s 24 - 29.

 • Ørebech, Peter Th; Stefánsson, Stefán Már; Guðbjartsson, Einar. "HUGLEIÐINGAR UM KERFI TIL STYRKINGAR ÍSLENSKU KRÓNUNNAR". Tímariti lögfræðinga 2014.

 • Ørebech, Peter Th. Regelverk og forvaltningsprinsipper:Bærekraft og miljø i oppdrett og havbruk. Fagdagene 2013-01-09 - 2013-01-10 2013.

 • Ørebech, Peter. "Volstadsaken: Den «Høist Ærverdige Ret". Lofotposten 2013.s 8 - .

 • Ørebech, Peter. Fiskeri og fiksfakseri. Trenger fiskeri-Norge EØS-avtalen?. Vett 2013 (3). ISSN 1504-5374.

 • Ørebech, Peter. Høyre vil privatisere fisket. 2013.

 • Ørebech, Peter. Stridstema i høyesteretts plenumsbehandling av Voldstad-saka. 2013.

 • Ørebech, Peter. THE RIGHT TO BE A PART OF NATURE – INDIGENOUS PEOPLES AND THE ENVIRONMENT. Polar Record 2013; Volum 49 (4). ISSN 0032-2474.s 1 - 2.s doi: 10.1017/S003224741300048X.

 • Ørebech, Peter Th. Med lov skal landet bygges. 2013.

 • Ørebech, Peter Th. Fiskeripolitikken – fra politiske vedtaksprosesser og til markedsmekanisme. Fiskeripolitisk møte i Vardø 2013-01-17 - 2013.

 • Solhaug, randi merete; Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Frykter avfolkning langs kysten. Labyrint 2012. ISSN 1890-565X.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Akers nordområdesatsing?. Avisa Nordland 2012.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Akers nordområdesatsing?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Tre tips til fiskehandler Røkke. Klassekampen 2012. ISSN 0805-3839.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Aker i fiskefatet. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Strukturering fartøy under 11 meter?. Finnmarken 2012. ISSN 0805-4681.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Strukturering under 11 meter. Framtid i nord 2012.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Færre arbeidsplasser av større kvoter. Finnmarken 2012. ISSN 0805-4681.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Mer fisk - færre i arbeid. Finnmark Dagblad 2012.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Skadelige fiskefakta?. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Politikk mens kysten avfolkes?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Skadelige fiskerisubsidier. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Fru Justisia og torsken. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Ørebech, Peter Th. New Public Management i fiskerforvaltningen?. Fiskeripolitisk debattmøte 2012-11-08 - 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Seismisk skyting & arealkonflikter, naturmangfoldloven § 9, petroleumsloven § 8-2, havressursloven §§ 2 & 24. Folkemøte 2012-03-04 - 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Prinsipielle synspunkter på fiskeriretten i Voldstadsaken: Kan nye regjeringer reversere tidligere regjeringers politikk? Et rettslig utgangspunkt. Fiskeri og havbruksrett 2012-11-15 - 2012-11-16 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Europa i bunnløs krise? Kan Euro-land gå konkurs, og vil krisa til slutt også kunne ramme Norge?. Forelesningsrekke h-2012 2012-11-07 - 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Beslutningslabyrinten – politikken versus byråkratiet. Fiskeripolitisk 2012-11-29 - 2012.

 • Ørebech, Peter; Trondsen, Torbjørn. Større kvoter - færre arbeidsplasser. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Ørebech, Peter. Straffesanksjoner mot økt toll. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Ørebech, Peter. Noen gjenværende stridsspørsmål i Barentshavet og Det arktiske hav – om Svalbardtraktaten og grensa mot “menneskehetens felles arv”. Fiskerikandidaten 2012.

 • Ørebech, Peter. Konsesjonssystemet i fisket særlig mht leveringsplikt. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Om konsesjonsregler for trålere. Nedlegging av fiskeindustri Hammerfest. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Om forvaltningsloven § 6 - INHABILITET. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Seismisk skyting og andre arealkonflikter til havs. Lov og rett for fiske vs. olje i Lofoten,Vesterålen og Senja 2012-03-18 - 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Grunnlovsvern for fiskere med leveringsplikt. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Customary Law in Scandinavia; Prerequisites and Function. IS THERE A ROLE FOR CUSTOM IN MODERN EUROPEAN LAW? 2012-04-14 - 2012-04-15 2012.

 • Ørebech, Peter Th. The Law of the Sea. Undervisning i Havrett til studenter ved Universitetet i Akureyri 2012-01-10 - 2012-01-27 2012.

 • Ørebech, Peter Th. The EU and Norway mackerel conflict with Iceland and the Faeroe Islands in the light of the Law of the Sea. Luncheon Speech, University of Akureyri 2012-01-24 - 2012-01-24 2012.

 • Ørebech, Peter Th. The legal basis for the Mackerel dispute between Iceland/Faroe Islands and EU/Norway. University Center Luncheon Speech 2012-01-19 - 2012-01-19 2012.

 • Ørebech, Peter Th. The Individual Transferable Fishing Quotas in Norway, University of Akureyri, 10.01.2012. Tuesday Seminar, Law school, Akureyri 2012-01-10 - 2012-01-10 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Fiskeriforhandlingene i Russland - om utkast av fisk fra russiske fartøy, NRK Radio 08.02.2012. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. INTERVJU OM MAKRELLKRIGEN: http://www.ruv.is/sarpurinn/tiufrettir/10012012. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet. 2011.

 • Ørebech, Peter Th. EØS, fisken, tollen og alternativene. 2011.

 • Ørebech, Peter Th. Havressurs- og deltakerloven; muligheter og begrensninger for marin politikkutforming i nordområdene. Landsdelsutvalget fiskeripolitisk konferanse-11 2011-05-10 - 2011-05-10 2011.

 • Ørebech, Peter Th. Negotiation principle, pretention lines and the demise of the sector line as a principle of law in the Arctic: The 2010 Norway-Russia delimitation line. Polar Law Conference 2011-09-07 - 2011-09-10 2011.

 • Ørebech, Peter Th. Økonomi... Nei til EUs ekspert på havrett, førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole Peter Ørebech, sier at Norge fint kunne delt på makrellkvoten med ... http://www.nrk.no/okonomi/_-nei-til-eu-er-kunnskapslose-1.74.... 2011.

 • Ørebech, Peter Th. – Leveringsplikt kan løses enkelt - Troms og Finnmark ...En liten forskriftsendring er alt som skal til for å sikre at trålerne får plikt til å levere til fiskebrukene igjen, sier fiskerieksperthttp://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.79202... - 17.12.2011. 2011.

 • Ørebech, Peter Th. EØS, fisken, tollen og alternativene til EØS – en utredning for Alternativer til dagens EØS-avtale. 2011.

 • Ørebech, Peter Th. Ber fiskeriminister trekke seg - Norge - NRK NyheterFørsteamanuensis i fiskerirett ved Universitetet i Tromsø, Peter Ørbech, sier fiskeriministeren bør vurdere å trekke seg på grunn av inhabilitet.http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7047660 - 20.03.2010. 2010.

 • Ørebech, Peter Th. Tror på seier i olje-rettssak - Nordland - NRK Nyheter...Fiskerne i Vesterålen og Lofoten har gode muligheter til å vinne en rettsak om å sikre fiskefelt mot oljevirksomhet, sier advokaten.http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7160730 - 10.06.2010. 2010.

 • Ørebech, Peter Th. – Et helt klart overtramp - Nordland - NRK NyheterFiskeridirektoratet er inhabil og kan ikke frikjenne ministerens selskap, sier førsteamanuensis i fiskerirett Peter Ørebech ved Norges Fiskerihøgskole.http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6938914 - 09.01.2010. 2010.

 • Ørebech, Peter Th. Dumper giftstoff i vernet laksefjord - Troms og Finnma...Sydvaranger Gruve dumper kjemikalier i strid med utslippstillatelsen rett i nasjonal laksefjord. – Offentlig miljøkriminalitet, sier forsker.http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.71213... - 12.05.2010. 2010.

 • Ørebech, Peter Th. Island på fisketur til EU. Vett 2009 (3). ISSN 1504-5374.s 41 - 45.

 • Ørebech, Peter Th. Folkesuverenitet, folkerett, statsforfatningsrett særlig med vekt på krisen i Ukraina. Nordmarken Symposiet 15. og 16. august 2015 2015-08-15 - 2015-08-16 2015.

 • Ørebech, Peter Th. Ranet av den ytre allmenning. Historien som gjentar seg?. Åpent Møte 2015-09-22 - 2015.

 • Ørebech, Peter Th. Who owns the marine resources? The top-down bottom-up allocation of fish Stock. Legal frames. International Conference, Growth in Blue Bio-economy 2015-06-03 - 2015.

 • Ørebech, Peter Th. «Fisket i eldre tid og nåtid. Livsnerven for kysten i tusener av år». Nordisk Folkeriksdag 2015-08-10 - 2015.

 • Ørebech, Peter Th. EØS-avtalen overskrider grunnloven. Vett 2014 (2). ISSN 1504-5374.s 24 - 29.

 • Ørebech, Peter Th; Stefánsson, Stefán Már; Guðbjartsson, Einar. "HUGLEIÐINGAR UM KERFI TIL STYRKINGAR ÍSLENSKU KRÓNUNNAR". Tímariti lögfræðinga 2014.

 • Ørebech, Peter Th. Regelverk og forvaltningsprinsipper:Bærekraft og miljø i oppdrett og havbruk. Fagdagene 2013-01-09 - 2013-01-10 2013.

 • Ørebech, Peter. "Volstadsaken: Den «Høist Ærverdige Ret". Lofotposten 2013.s 8 - .

 • Ørebech, Peter. Fiskeri og fiksfakseri. Trenger fiskeri-Norge EØS-avtalen?. Vett 2013 (3). ISSN 1504-5374.

 • Ørebech, Peter. Høyre vil privatisere fisket. 2013.

 • Ørebech, Peter. Stridstema i høyesteretts plenumsbehandling av Voldstad-saka. 2013.

 • Ørebech, Peter. THE RIGHT TO BE A PART OF NATURE – INDIGENOUS PEOPLES AND THE ENVIRONMENT. Polar Record 2013; Volum 49 (4). ISSN 0032-2474.s 1 - 2.s doi: 10.1017/S003224741300048X.

 • Ørebech, Peter Th. Med lov skal landet bygges. 2013.

 • Ørebech, Peter Th. Fiskeripolitikken – fra politiske vedtaksprosesser og til markedsmekanisme. Fiskeripolitisk møte i Vardø 2013-01-17 - 2013.

 • Solhaug, randi merete; Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Frykter avfolkning langs kysten. Labyrint 2012. ISSN 1890-565X.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Akers nordområdesatsing?. Avisa Nordland 2012.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Akers nordområdesatsing?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Tre tips til fiskehandler Røkke. Klassekampen 2012. ISSN 0805-3839.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Aker i fiskefatet. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Strukturering fartøy under 11 meter?. Finnmarken 2012. ISSN 0805-4681.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Strukturering under 11 meter. Framtid i nord 2012.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Færre arbeidsplasser av større kvoter. Finnmarken 2012. ISSN 0805-4681.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Mer fisk - færre i arbeid. Finnmark Dagblad 2012.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Skadelige fiskefakta?. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Politikk mens kysten avfolkes?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Skadelige fiskerisubsidier. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.

 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Fru Justisia og torsken. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Ørebech, Peter Th. New Public Management i fiskerforvaltningen?. Fiskeripolitisk debattmøte 2012-11-08 - 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Seismisk skyting & arealkonflikter, naturmangfoldloven § 9, petroleumsloven § 8-2, havressursloven §§ 2 & 24. Folkemøte 2012-03-04 - 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Prinsipielle synspunkter på fiskeriretten i Voldstadsaken: Kan nye regjeringer reversere tidligere regjeringers politikk? Et rettslig utgangspunkt. Fiskeri og havbruksrett 2012-11-15 - 2012-11-16 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Europa i bunnløs krise? Kan Euro-land gå konkurs, og vil krisa til slutt også kunne ramme Norge?. Forelesningsrekke h-2012 2012-11-07 - 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Beslutningslabyrinten – politikken versus byråkratiet. Fiskeripolitisk 2012-11-29 - 2012.

 • Ørebech, Peter; Trondsen, Torbjørn. Større kvoter - færre arbeidsplasser. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Ørebech, Peter. Straffesanksjoner mot økt toll. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Ørebech, Peter. Noen gjenværende stridsspørsmål i Barentshavet og Det arktiske hav – om Svalbardtraktaten og grensa mot “menneskehetens felles arv”. Fiskerikandidaten 2012.

 • Ørebech, Peter. Konsesjonssystemet i fisket særlig mht leveringsplikt. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Om konsesjonsregler for trålere. Nedlegging av fiskeindustri Hammerfest. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Om forvaltningsloven § 6 - INHABILITET. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Seismisk skyting og andre arealkonflikter til havs. Lov og rett for fiske vs. olje i Lofoten,Vesterålen og Senja 2012-03-18 - 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Grunnlovsvern for fiskere med leveringsplikt. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Customary Law in Scandinavia; Prerequisites and Function. IS THERE A ROLE FOR CUSTOM IN MODERN EUROPEAN LAW? 2012-04-14 - 2012-04-15 2012.

 • Ørebech, Peter Th. The Law of the Sea. Undervisning i Havrett til studenter ved Universitetet i Akureyri 2012-01-10 - 2012-01-27 2012.

 • Ørebech, Peter Th. The EU and Norway mackerel conflict with Iceland and the Faeroe Islands in the light of the Law of the Sea. Luncheon Speech, University of Akureyri 2012-01-24 - 2012-01-24 2012.

 • Ørebech, Peter Th. The legal basis for the Mackerel dispute between Iceland/Faroe Islands and EU/Norway. University Center Luncheon Speech 2012-01-19 - 2012-01-19 2012.

 • Ørebech, Peter Th. The Individual Transferable Fishing Quotas in Norway, University of Akureyri, 10.01.2012. Tuesday Seminar, Law school, Akureyri 2012-01-10 - 2012-01-10 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Fiskeriforhandlingene i Russland - om utkast av fisk fra russiske fartøy, NRK Radio 08.02.2012. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. INTERVJU OM MAKRELLKRIGEN: http://www.ruv.is/sarpurinn/tiufrettir/10012012. 2012.

 • Ørebech, Peter Th. Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet. 2011.

 • Ørebech, Peter Th. EØS, fisken, tollen og alternativene. 2011.

 • Ørebech, Peter Th. Havressurs- og deltakerloven; muligheter og begrensninger for marin politikkutforming i nordområdene. Landsdelsutvalget fiskeripolitisk konferanse-11 2011-05-10 - 2011-05-10 2011.

 • Ørebech, Peter Th. Negotiation principle, pretention lines and the demise of the sector line as a principle of law in the Arctic: The 2010 Norway-Russia delimitation line. Polar Law Conference 2011-09-07 - 2011-09-10 2011.

 • Ørebech, Peter Th. Økonomi... Nei til EUs ekspert på havrett, førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole Peter Ørebech, sier at Norge fint kunne delt på makrellkvoten med ... http://www.nrk.no/okonomi/_-nei-til-eu-er-kunnskapslose-1.74.... 2011.

 • Ørebech, Peter Th. – Leveringsplikt kan løses enkelt - Troms og Finnmark ...En liten forskriftsendring er alt som skal til for å sikre at trålerne får plikt til å levere til fiskebrukene igjen, sier fiskerieksperthttp://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.79202... - 17.12.2011. 2011.

 • Ørebech, Peter Th. EØS, fisken, tollen og alternativene til EØS – en utredning for Alternativer til dagens EØS-avtale. 2011.

 • Ørebech, Peter Th. Ber fiskeriminister trekke seg - Norge - NRK NyheterFørsteamanuensis i fiskerirett ved Universitetet i Tromsø, Peter Ørbech, sier fiskeriministeren bør vurdere å trekke seg på grunn av inhabilitet.http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7047660 - 20.03.2010. 2010.

 • Ørebech, Peter Th. Tror på seier i olje-rettssak - Nordland - NRK Nyheter...Fiskerne i Vesterålen og Lofoten har gode muligheter til å vinne en rettsak om å sikre fiskefelt mot oljevirksomhet, sier advokaten.http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7160730 - 10.06.2010. 2010.

 • Ørebech, Peter Th. – Et helt klart overtramp - Nordland - NRK NyheterFiskeridirektoratet er inhabil og kan ikke frikjenne ministerens selskap, sier førsteamanuensis i fiskerirett Peter Ørebech ved Norges Fiskerihøgskole.http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6938914 - 09.01.2010. 2010.

 • Ørebech, Peter Th. Dumper giftstoff i vernet laksefjord - Troms og Finnma...Sydvaranger Gruve dumper kjemikalier i strid med utslippstillatelsen rett i nasjonal laksefjord. – Offentlig miljøkriminalitet, sier forsker.http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.71213... - 12.05.2010. 2010.

 • Ørebech, Peter Th. Island på fisketur til EU. Vett 2009 (3). ISSN 1504-5374.s 41 - 45.

 • Excerpts of Publications in English

  • The European Economic Area and Fisheries (The International Journal of Marine and Coastal Law 1993 s. 453-469 - co-author Robin Churchill).
  • The Northern Sea Route. Conditions for sailing according to European Community legislation with a special emphasis on Port State jurisdiction (Frithjof Nansen Institute, 1995 - 67 pp). (A short version published in European Transport Law, Journal of Law and Economics 1996)
  • The Northern Sea Route. Conditions for participation according to WTO legislation - with a special emphasis on the non-discriminatory treatment principles of Most-Favored-Nation- and National Treatment Clauses under the General Agreement on Trade in Services (Frithjof Nansen Institute, 1996 - 96 pp.).
  • Public, Common or Private Property Rights: Legal and Political aspects in Arnfred & Petersen (eds.): Legal Change in North/South Perspective (Roskilde University, Denmark 1996) p. 45-66.
  • 1995 United Nations Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Agreement: Management, Enforcement and Dispute Settlement (The International Journal of Marine and Coastal Law 1998 s.119-141 - co-author Ted L. McDorman and Ketill Sigurjonsson).
  • The EU Competency Confusion: Limits, "Extension Mechanisms," Split Power, Subsidiarity, and "Institutional Clashes" (Journal of Transnational Law and Policy, The Florida State University College of Law vol. 13, 2003, p. 99-151)
  • The Fisheries Issues of the 2004 Second European Union Accession Treaty: a comparison with the 1994 First Accession Treaty (Int'journal of Marine & Costal law vol. 19, 2004 p. 93-142)
  • What Restoration Schemes Can Do? Or. Getting It Right Without Fisheries Transferable Quotas (Ocean Development & International Law (36) 2005, 159-178)
  • The Role of Customary Law in Sustainable Development - 502 pp. (Cambridge University Press, 2005, co-author Fred Bosselman et al.)
  • From dangerous to preventive, protective and quiet diplomacy: the downturn in state sovereignty at the expense of international human rights enforcement. Some reflections on Dangerous Diplomacy: The Story of Carl Lutz, Rescuer of 62,000 Hungarian Jews by Theo Tschuy (Eerdmans Publishing Company, Michigan/Cambridge, UK 2000) Croatian Yearbook of European Law & Policy (2008)
  • The rebus sic stantibus balancing of pacta sunt servanda. Is regional ethos and archetypes the only "essential basis of the consent"? (in B. Melkevik, Law and Philosophy in the XXIth Century. Festschrift for Csaba Varga (Budapest: Akadémiai Kiadó, in print 2012).
  • From diplomatic- to human rights protection: The possessions under the 1950 European Human Rights Convention, First Additional Protocol Article 1 (Journal of World Trade, Vol. 43:1 2009)
  • THE ICESAVE BANK OF ICELAND; FROM ROCK-SOLID TO VOLCANO HOT: IS THE EU DEPOSIT GUARANTEE SCHEME RESISTING FINANCIAL MELTDOWN? Croatian Yearbook of European Law & Policy (Vol. 6, 2010)
  • The art of subsidizing fuel free electricity under the European Economic Area Agreement as illustrated by Norway reversion instrument. Chicago Kent Law Review (Vol 74, 2011)
  • Nord-Norge og EØS: Europautredningen NOU 2012: 2 –fiskeri i et distriktspolitisk perspektiv (Norsk Statsvitenskaplig tidsskrift nr. 1, 2013)
  • The EU and Norway mackerel conflict with Iceland and the Faeroe Islands in the light of the Law of the Sea (International Journal of Marine & Coastal Law - 2013)
  • Negotiation principle, pretention lines and the demise of the sector line as a principle of law in the Arctic: The 2010 Norway-Russia delimitation line (Yearbook of Polar Law, 2012)
  • Customary law the Scandinavian Way; Western Scandinavia:  Exit “Bürgerliches Gesetzbuch”– the Resurrection of Customary Laws. University of Texas International Law Review (in print 2013)

  • The EU and Norway mackerel conflict with Iceland and the Faeroe Islands in the light of the Law of the Sea, (International Journal of Marine and Coastal Law, 2013)
  • Skagerakfisk  S/L – monopolist hevet over råfiskloven? in Ida Kraby, Hans Petter Graver & Marius Stub (eds). Festskrift til Erik Boe (Universitetsforlaget 2013).
  • Den internasjonale straffedomstolenes jurisdiksjon – Noen rettslige og rettspolitiske perspektiver på kompetansen jurisdictione ratione personae & loco, in Alf Petter Høgberg (ed), Festskrift til Ståle Eskeland (CappelenDamm Akademisk, 2013)
  • Fiskeri under EØS (1992-2012) i lys av Europautredningen (NOU 2012:2). En “Tonypandy” i norsk forkledning? in Svein Jentoft, Jens Ivar Nergård & Kjell Arne Røvik, Hva skjer i Nord-Norge bd. III (Orkana 2013)

  • Nord-Norge og EØS: Europautredningen NOU 2012: 2 – et distriktspolitisk perspektiv, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift nr 1/2013.

  • Anticipatory self-defense – A pivotal thing in the case of Afghanistan (Journal of Middel East Critique 2014).

  • “Getting It Right’’: The Birth of a New EU Common Fishery Policy? Legislative and Legal Perspectives on the Annulling of the ‘‘Five Structural Failings’’ (Arctic Review of Law and Politics, 2015)

  • Attaining Differentiated Responsibility: The Hard Life of Governmental Command in Fighting Ecological Ruin and the Triumph of Customary Law & General Principles of Law (Archiv für Recht und Sozialphilosophie 2016)
  •  

   ¨

  [Loading...]

  Vedlegg: