Ann Elise Rønbeck
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Ann Elise Rønbeck
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ann.e.ronbeck@uit.no 78450166 Alta ALTA 2020

Rønbeck, Ann Elise


Arbeidstittel

Emerita

Stillingsbeskrivelse

Underviser og veileder på masterstudiet i spesialpedagogikk, campus Alta.

Forsker og publiserer på tematikker knyttet til pedagogikk og spesialpedagogikk.


 • Rønbeck, Ann Elise. Ledelse av relasjons- og samhandlingsprosesser. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202598143.s 51 - 72.
 • Rønbeck, Ann Elise. Læreres refleksjoner over relasjonskompetanse. Universitetsforlaget 2016 ISBN 978-82-15-02644-2.s 59 - 77.
 • Rønbeck, Ann Elise. Danningsdiskurser i lærerstudenters praksisopplæring. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0277-8.s 45 - 65.
 • Rønbeck, Ann Elise; Germeten, Sidsel. Danning og profesjonsutvikling. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0277-8.s 13 - 30.
 • Rønbeck, Ann Elise. Michel Foucaults forfatterskap og ideer. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1188-3.s 9 - 33.
 • Rønbeck, Ann Elise. Spesialundervisning: diskurser under press?. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1188-3.s 220 - 238.
 • Rønbeck, Ann Elise; Rønbeck, Nils-Fredrik. Disiplinering av kropp og sinn i kroppsøvingsfaget. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1188-3.s 112 - 129.
 • Germeten, Sidsel; Olsen, Mirjam Harkestad; Rønbeck, Ann Elise. Spesialundervisning: ett skritt fram og to tilbake?. Spesialpedagogikk 2010; Volum 75 (9). ISSN 0332-8457.s 22 - 29.
 • Rønbeck, Ann Elise. Vurdering av og for læring på ungdomstrinnet. 2009 (2) ISBN 9788273892126.s 49 - 74.
 • Rønbeck, Ann Elise. Gjennomføring av tiltak mot bortvalg i vidergående skole i Finnmark. 2009.s 20 - .
 • Rønbeck, Ann Elise. Konstruksjon av spesialundervisningselever og inkluderende opplæring i USA og Norge. (omtale) Tapir Akademisk Forlag 2008 ISBN 978-82-519-2295-1.s 307 - 321.
 • Rønbeck, Ann Elise. Øke gutters skolemotivasjon og resultater. (omtale) 2008 ISBN 978-9979-9851-6-7.s 13 - .
 • Rønbeck, Ann Elise. Tverrfaglig samarbeid i og utenfor ansvarsgrupper. Spesialpedagogikk 2007; Volum 72 (2). ISSN 0332-8457.s 15 - 23.
 • Rønbeck, Ann Elise. Medisinsk diskurs og elever med spesielle behov. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82519-2229-6.s 225 - 235.
 • Rønbeck, Ann Elise. Ledelse av relasjons- og samhandlingsprosesser. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202598143.
 • Rønbeck, Ann Elise; Germeten, Sidsel. Å bli lærer. Danning og profesjonsutvikling. (omtale) Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0277-8.s 13 - 30.
 • Rønbeck, Ann Elise. Inspirert av Foucault : diskusjoner om nyere pedagogisk empiri. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1188-3.s 36 - 52.
 • Rønbeck, Ann Elise. How preschool teachers work to promote inclusion and social competence. European Early Childhood Education Reseach Assosiation 2014-09-07 - 2014-09-10 2014.
 • Rønbeck, Ann Elise. Normalitetsbegrepet i endring. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1624-6.s 59 - 70.
 • Rønbeck, Ann Elise; Rønbeck, Nils-Fredrik. Discourses in Special education. The European The Conference: Urban Education 2011-09-13 - 2011-09-16 2011.
 • Rønbeck, Ann Elise. Vurdering for og av læring på ungdomstrinnet. Konferanse om barnehage- og skoleforskning 2011-09-21 - 2011-09-22 2011.
 • Rønbeck, Nils-Fredrik; Rønbeck, Ann Elise. Discourses in the physical education. The Conference: Urban Education 2011-09-13 - 2011-09-16 2011.
 • Rønbeck, Ann Elise; Rønbeck, Nils Fredrik. Etter Kunnskapsløftet : hvordan jobbes det med faget kroppsøving i ungdomsskolen?. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2565-5.s 1 - .
 • Rønbeck, Ann Elise; Rønbeck, Nils Fredrik. Inclusion, participation and learning in special education. The International Conference on Inclusive Education. Council for Exceptional Children (CEC) 2010-07-11 - 2010-07-14 2010.
 • Rønbeck, Ann Elise; Rønbeck, Nils Fredrik. Kroppsøvingsfaget etter Kunnskapsløftet - læreroppfatninger. 2010; Volum 2010 (5) ISBN 9788279381570. ISSN 0805-1062.
 • Rønbeck, Ann Elise; Rønbeck, Nils Fredrik. Hvordan lærere på ungdomstrinnet arbeider med elever som får spesialundervisning. FOU i praksis- Konferanse om praksisretta FoU i lærarutdanninga 2010-05-10 - 2010-05-11 2010.
 • Rønbeck, Ann Elise; Rønbeck, Nils Fredrik. Foreldreoppfatning av skole-hjemsamarbeidet. 2010; Volum 2010 (2) ISBN 9788279381549. ISSN 0805-1062.
 • Rønbeck, Ann Elise. Gutter i Finnmark : prosesser i prosjektet og foreldrevurderinger. utenTitteltekst 2009-04-20 - 2009-04-20 2009.
 • Rønbeck, Ann Elise; Rønbeck, Nils Fredrik. Boys' motivation for learning. Australian Association For Research In Education Conferance (AARE) (omtale) 2009-11-29 - 2009-12-03 2009.
 • Rønbeck, Ann Elise. Construction of special education students and inclusive education in US and Norway. Australian Association For Research In Education Conferance (AARE) (omtale) 2009-11-29 - 2009-12-03 2009.
 • Lie, Ivar; Bjerklund, Monica; Nygaard, Vigdis; Rønbeck, Ann Elise. Bortvalg og gjennomstrømning i videregående skole i Finnmark : analyser av årsaker og gjennomgang av tiltak. (fulltekst) 2009 (5) ISBN 9788275711845.
 • Rønbeck, Ann Elise; Rønbeck, Nils Fredrik. Inclusion and special Education after The knowledge promotion in Norway. European educational research assosiation (omtale) 2009-09-25 - 2009-09-30 2009.
 • Rønbeck, Ann Elise. Elevvurdering for og av læring på ungdomstrinnet. (omtale) FoU i praksis 2009. ISSN 1504-6893.
 • Rønbeck, Ann Elise; Rønbeck, Nils Fredrik. Etter Kunnskapsløftet : hvordan jobbes det med faget kroppsøving i ungdomsskolen?. FOU i praksis 2009 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.
 • Rønbeck, Ann Elise. Elevvurdering for og av læring på ungdomstrinnet. FOU i praksis 2009 2009-04-23 - 2009-04-24 2009.
 • Rønbeck, Ann Elise. Gutters interesse og motivasjon for skolen. Den 10. nordiske lærerutdanningskongress : relasjon mellom lærerutdannelsen og skoleutviklingen 2008-05-21 - 2008-05-24 2008.
 • Rønbeck, Ann Elise. Foreldremedvirkning i skolen. FOU i praksis 2008 2008-04-17 - 2008-04-18 2008.
 • Rønbeck, Ann Elise. Raising Boys' Achievement. (omtale) ? 2007 (http://www.aare.edu.).s 1 - .
 • Rønbeck, Ann Elise. Gutter i Finnmark : utvikling av et prosjket og resultater av forskning knyttet til prosjektet. Barnehage- og skolefaglig konferanse. Arr.: Utdanningsdirektøren i Finnmark 2007-11-13 - 2007-11-15 2007.
 • Rønbeck, Ann Elise. Gutter i Finnmark : prosesser i ett av prosjeketene. Gutter i Finnmark - en utfordring for skole og barnehage. Arr.: Utdanningsdirektøren i Finnmark 2007-10-22 - 2007-10-24 2007.
 • Rønbeck, Ann Elise. Parent involvement and participation in education of children with disability Comparison between Norway and US. The European Educational Research Association (EERA): Contested Qualities of Educational Reseaech 2007-09-19 - 2007-09-22 2007.
 • Rønbeck, Ann Elise. Konstruksjon av spesialundervisningselver og inkluderende opplæring i USA og Norge. FOU i praksis 2007-04-19 - 2007-04-20 2007.
 • Rønbeck, Ann Elise. Deconstructing Special Education : Constructing accommodated learning and inclusion. The 34th Nordic Educational Research Association 2006-03-08 - 2006-03-12 2006.
 • Rønbeck, Ann Elise. Tilpasset opplæring og inkluderende praksiser. 2006.
 • Rønbeck, Ann Elise; Skogen, Kjell; Garm, Nina. Faglig vurdering av søkere til utlyst stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Bodø. 2006.
 • Rønbeck, Ann Elise. Masterstudiet i tilpasset opplæring og spesialpedagogikk ved Høgskolen i Finnmark. utenTitteltekst 2006-09-01 - 2006-09-01 2006.
 • Rønbeck, Ann Elise. Intervju som metode i kvalitativ klasseromsforskning. Doktorgradskurs i Klasseromsforskning: Kvalitative metoder for studier av relasjoner mellom lærer og elever i barnehage, skole og annen opplæring. 2006-10-02 - 2006-10-06 2006.
 • Rønbeck, Ann Elise. Is Interdisciplinary Work a Key to Help Students in their Learning Process? : May this Change the Schools into Learning Organisations?. (omtale) 2006.
 • Rønbeck, Ann Elise. Is Interdisciplinary Work a Key to Help Students in their Learning Process? : May this Change the Schools into Learning Organisations?. Educational Research, Policy, and Practice in an Era of Globalization: The Asia Pacific Perspectives and Beyond (omtale) 2006-11-28 - 2006-11-30 2006.
 • Rønbeck, Ann Elise. Kvalitativ metode i forskningen : hvordan anvende en slik tilnærming. utenTitteltekst 2006-01-18 - 2006-01-18 2006.
 • Rønbeck, Ann Elise. Individuelle studieplaner som middel for å oppnå tilpasset og inkluderende opplæring i videregående skole : hva er tilpasset og inkluderende opplæring?. utenTitteltekst 2006-02-23 - 2006-02-24 2006.
 • Rønbeck, Ann Elise. Is it possible to change the educational process through interdisciplinary work?. Nordisk lærerutdanningskonferanse 2006-05-10 - 2006-05-14 2006.
 • Rønbeck, Ann Elise. Konstruksjon av barn med spesielle behov : dekonstruksjon av teksten om barn med spesielle behov i St. meld. nr 30 (2003-2004): Kultur for læring. FOU i praksis 2006 2006-04-24 - 2006-04-25 2006.
 • Rønbeck, Ann Elise. Individuell plan - et redskap for tverretatlig og tverrfaglig koordinering av tjenester for barn/elever med spesielle behov?. 2005; Volum 2005 (5) ISBN 8279381147. ISSN 0805-1062.
 • Rønbeck, Ann Elise; Sjøvoll, Jarle; Sjøvoll, Jarle; Skogen, Kjell. Faglig vurdering av søkere til stipendiatstilling i "differensierty og tilpasset opplæring i teori og praksis". 2005.
 • Rønbeck, Ann Elise; Skogen, Kjell; Garm, Nina. Faglig vurdering av søkere til stilling som førsteamanuensis/ førstelektor i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Bodø. 2005.
 • Rønbeck, Ann Elise. Gir fagfolks og foreldres samhandling en bedre tilpasset og inkluderende opplæring?. (omtale) 2005; Volum 2005 (25) ISBN 8279230394. ISSN 1504-6893.
 • Rønbeck, Ann Elise. Hvordan fungerer skole og tiltaksapparat i forhold til barn med sammensatte behov?. Forskningsdagene 2005 2005-09-26 - 2005-09-26 2005.
 • Rønbeck, Ann Elise. Gir fagfolk og foreldres samhandling en bedre tilpasset og inkluderende opplæring?. FOU i praksis 2005 (omtale) 2005-04-28 - 2005-04-29 2005.
 • Rønbeck, Ann Elise. Hermeneutikk, rasjonalitet og sosiale fenomener. 2005; Volum 2005 (7) ISBN 8279381163. ISSN 0805-1062.
 • Rønbeck, Ann Elise. Inclusion in theory and practice. Conference Issue: Inclusion in society and school. 2004-02-14 - 2004-02-14 2004.
 • Rønbeck, Ann Elise. Adapted Education in Norway. The policy and practice of adapted education. Conference: Adapted Education and Inclution.. 2004-05-25 - 2004-05-26 2004.
 • Rønbeck, Ann Elise. Tverrfaglig samhandling i spesialundervisningen. Oppfyller det spesialpedagogiske arbeidetkravene som stilles i offentlige dokumenter. 2003 (Avh. til dok.polit).
 • Rønbeck, Ann Elise. Studieplan i endringskompetanse. 2002.
 • Rønbeck, Ann Elise; Bergland, Einar. Vurdering fra sakkyndig utvalg vedrørende fast stilling i pedagogikk ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. 2002.
 • Rønbeck, Ann Elise; Bergland, Einar. Vurdering fra sakkyndig utvalg vedrørende fast stilling i pedagogikk ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole. 2002.
 • Rønbeck, Ann Elise. Hva er foreldrenes rolle i spesialundervisningen?. utenTitteltekst 2002-03-15 - 2002-03-15 2002.
 • Rønbeck, Ann Elise. Likeverd for alle- vekst inn i fellesskapet. Tilrettelegging av arbeismåter for tilpasset opplæring i tråd med L 97. 2002.
 • Rønbeck, Ann Elise. Prinsipper for kvalitet i spesialpedagogisk arbeid- Et systemperspektiv. Konferanse i Samtak ved tema systemrettet arbeid- med vekt på målrettet samhandling og handlingskompetanse 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Hvordan få tverrfaglig samarbeide til til å fungere i skoleverdagen?. Konferanse for lærere. 2001-09-15 - 2001-09-15 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Roller i endring: Fokus på overgang fra ekspertrolle til veilederrolle for faglig personell, og fra mottaker til deltaker for brukere. Tverretatlig rehabilitering og habilitering. Midler fra Sosial- og helsedepartementet. 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Forskningsperspektiver på tverretatlig arbeid i spesialundervisningen. Paper til konferanse i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. Pedagogikkens plass i skolen 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Gyldige og generaliserbare utvalg i forskningen. Feilkilder og skjevheter i utvalg. Paper til konferanse i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø. 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Tverretatlig samarbeid med ansvarsgrupper som fokus. Formidling av resultater fra et forskningsprosjekt. Forskningsdagene ved Høgskolen i Finnmark. utenTitteltekst 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Spesialundervisning i kritisk lys. Norsk Forskningsråds programseminar innenfor "Programmet Spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling." 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid og samarbeidsrelasjoner. Foredrag i regi av Foreldreforeningen for barn med språkvansker i Finnmark. Kurset hadde fokus på skolen. utenTitteltekst 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Tverretatlig arbeid i spesialunderviningen. Norsk Forskningsråds programseminar:Program for Spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling." 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Interdisciplinary Special Education: Necessary, but virtually absent. Special Education Reseaech 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Nye perspektiv i opplæringsloven. utenTitteltekst 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Samhandling mellom foreldre og tjenesteapparatet om barn som har problemer i skolen. 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Fagfolks samhandling med foreldre og hverandre for å iverksette tiltak for eleven. Glade barn mellom fjord og fjell 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Nye perspektiv i opplæringsloven. utenTitteltekst 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Juridiske perspektiver på spesialundervisningen: Utgangspunkt i opplæringsloven, læreplanen, St meldinger og andre juridiske dokumenter. Konferanse i Samtak:Systemrettet arbeid- med vekt på målrettet samhandling og handlingskompetanse 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. En samarbeidsorientert spesialundervisning. Samordningsrådets fagkonferanse i et nordisk perspektiv om forskning og utviklingsarbeid med praktisk nytteverdi for tilrettelegging av tjenester for utvikingshemmede 2001.
 • Rønbeck, Ann Elise. Barn og unge med sammensatte behov. Hvordan kan arbeidet for barn og unge med sammensatte problemer forbedres?. Forskningsdagene ved Høgskolen i Finnmark 2000-09-28 - 2000-09-28 2000.
 • Stangvik, Gunnar; Rønbeck, Ann Elise; Simonsen, Ole. Kvalitet i spesialpedagogisk arbeid : En undersøkelse av elever som får spesialundervisning gjennom enkeltvedtak i fem kommuner. Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd gjennom Program for spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling.10. 1998 (10) ISBN 82-7938-003-5.
 • Rønbeck, Ann Elise. Fortolkning, rasjonalitet og sosiale fenomener. Seminar om vitenskapsforståelse, universitetet i Tromsø 1998-10-10 - 1998-10-12 1998.
 • Stangvik, Gunnar; Rønbeck, Ann Elise; Simonsen, Ole. Konsekvenser av et forskningsprosjekt for undervisning og skole. En sammenfatningsrapport fra prosjektet"Omstrukturering av spesialundervisning". Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd. Midler fra program for spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling. 1998 (11) ISBN 82-7938-004-3.
 • Rønbeck, Ann Elise. Kritiske perspektiver på tverretatlig arbeid. En vitenskapsteoretisk forståelse. 1997.
 • Stangvik, Gunnar; Rønbeck, Ann Elise; Simonsen, Ole. Supplementary teaching for students with learning disabilities. The general approach. 1997 (6) ISBN 82-7541-159-9.
 • Stangvik, Gunnar; Rønbeck, Ann Elise; Simonsen, Ole. Omstrukturering av spesialundervisningen. Forutsetninger og konsekvenser. Prinsipper og metoder. En statusrapport. 1995 (2) ISBN 82-7541-109-2.
 • Rønbeck, Ann Elise. Samordning og tverretatlig samarbeid for barn og unge. Hvordan fungerer dette i praksis?. Konferanse om barn med sammensatte behov, arrangert av Fylkesmannen i Finnmark. 1995-04-12 - 1995-04-12 1995.
 • Rønbeck, Ann Elise. Samordning av barneverns- og helsesøstertjenesten. Prosessene og samarbeidet med ytre instanser. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Finnmark. Familie- og sosialavdelingen. Prosjekt for nasjonal utvikling av barnevernet. 1994 (2) ISBN 82-7541-097-5.
 • Rønbeck, Ann Elise. Hvordan ser det tverrfaglige/tverretatlige arbeidet ut i praksisfeltet? Hvordan kan en forbedre samhnadlingen mellom partene?. Konferanse om tverretatlig samarbeid, arrangert av Fylkesmannen i Finnmark. 1994-03-14 - 1994-03-14 1994.
 • Rønbeck, Ann Elise. Barnevernsarbeid i en bykommune. Det metodiske grunnlaget. Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Finnmark, familie- og sosialavdelingen. Midler fra Program for Nasjonal utvikling av barnevernet. 1994 (3) ISBN 82-7541-098-3.
 • Rønbeck, Ann Elise. Behandling av barnevernssaker. Et eksempel fra Finnmark. 1993 (6) ISBN 82-7646-052-6.
 • Rønbeck, Ann Elise. Muligheter og hindringer for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Konferranse: Til barnets beste. 1993-09-22 - 1993-09-22 1993.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  • Spesialundervisning
  • Inkludering
  • Tilpasset opplæring
  • Foreldresamarbeid
   Elevvurdering
  • Lærerutdanning
  • Danning