Skriv ut Lukk vindu


 

Kommersialisering av forskning

Universitetet i Tromsø skal gjennom forskning og utviklingsarbeid være en sentral motor for økt innovasjon og næringsutvikling i regionen. (UiTs strategi 2009-2013)

Generelt om IPR og kommersialisering ved UiT

Dokumenter

Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter
Joint IPR policy
Prinsipper for Forskningsrådets rettighetspolitikk
Reglement om sikring og forvalting av arbeidsresultater ved UiT

Linker

Rettigheter til arbeidsresultater
Opphavsrett

Den 8. mai 2008 vedtok universitetsstyret "Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter". I dokumentet er det bestemt at "resultater som er skapt eller blitt til ved universitetene eller frembrakt helt eller delvis med universitetenes ressurser, er universitetenes eiendom, så langt dette ikke er eller vil komme i konflikt med andres rettigheter".

Næringslivssamarbeid

Dokumenter

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved UiT
Rundskriv F 20-07

Linker

Oppdragsprosjekter
Bidragsprosjekter
Rutiner for kontraktsinngåelse og maler
Bruk av UiTs lokaler og infrastruktur

I forbindelse med ekstern finansiering og kommersialisering av forskningsresultater inngår Universitetet i Tromsø mange samarbeidsavtaler om forskningsprosjekter. Se linker og dokumenter for bistand i forhold til kontrakter og konsortieavtaler for oppdrags- og bidragsprosjekter.

Rådgivning

Linker

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid
Vårt støtteapparat
Finansiering av kommersialisering

Avdeling for forskning og utviklingsarbeid har ansatte som kan gi råd og veiledning vedrørende ulike forhold knyttet til samarbeid med næringsliv, ekstern finansiering, kommersialisering, immaterielle rettigheter og andre relaterte områder. Henvendelser rettes til tto@adm.uit.no.

Les også om vårt støtteapparat og finansiering av kommersialisering.

Saksgang, innmelding av oppfinnelser med mer

Dokumenter og maler

Meldeskjema (DOFI, Disclosure of invention).

Linker

Kommersialisering, publisering og godtgjøring
Utsatt offentliggjøring av forskningsresultater

Når en ansatt ved UiT har kommet fram til et arbeidsresultat som muligens kan utnyttes næringsmessig, skal den ansatte melde inn ideen til universitetsdirektøren ved utfylling av et meldeskjema (DOFI, Disclosure of invention). UiT skal innen fire måneder etter at DOFI-skjemaet er mottatt, avgjøre om UiT ønsker å overta rettigheten til ideen. Det er TTO Nord AS som på vegne av UiT tar beslutningen om hvorvidt UiT skal gjøre bruk av sin rett til å overta ideen.

TTO Nord AS skal i samarbeid med UiT gjøre innledende vurderinger av innmeldte ideer. Selskapet har ansvaret for å sikre immaterielle rettigheter på vegne av UiT og søke å kommersialisere, selge eller lisensiere ut arbeidsresultater.

Les nærmere informasjon om praksis og regler for kommersialisering, publisering og godtgjøring.

Biarbeid

Dokumenter

Retningslinjer for ansattes adgang til å påta seg biarbeid
Etiske retningslinjer for statstjenesten

Med biarbeid forstås ethvert inntektsgivende arbeid, tilfeldig eller permanent, som utøves ved siden av hva som regnes som arbeidstakerens hovedstilling og som ikke regnes til privatlivet. Biarbeidet kan bestå i at arbeidstakeren innehar en annen stilling eller utfører et oppdrag eller annen virksomhet.