Skriv ut Lukk vindu


 

Ansvar, medvirkning og medbestemmelse

I henhold til lov om universiteter og høyskoler, Universitetsloven har universitetsstyret det øverste ansvaret for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og at institusjonen drives effektivt og i samsvar med lover, forskrifter, rammer og mål. Styret skal trekke opp strategi, fastsette mål og resultatkrav, og samtidig føre tilsyn med den daglige ledelse av virksomheten.

Ansvars- og myndighetsfordeling mellom nivåene skal være avklart. Den interne styrings- og ledelsesordningen skal gi klare og entydige linjeforhold og oversiktlige beslutningsstrukturer. Det skal være samsvar mellom ansvar og myndighet på alle nivåer. Den enkelte ansatte skal ha kunnskap om hvem som er nærmeste leder, hvordan ulike typer saker blir behandlet i organisasjonen, og ha tilgang til informasjon om aktuelle saker og beslutninger. Former og områder for medbestemmelse omhandles nærmer i kapittel 4, § 10,11 og 12 i Hovedavtalen.

Universitetsstyret kan delegere avgjørelsesmyndighet i den utstrekning det ikke følger av loven at styret selv skal fatte vedtak.

Alle ansatte skal vite hvem som er deres nærmeste foresatte leder, både innenfor rammene av faglig ansvar og personalansvar. Ansatte skal ha en klar forståelse av egen rolle i organisasjonen, handle i samsvar med dette og vise respekt for andres roller og funksjoner. Ledere bør involvere ansatte i beslutningsprosesser. Medarbeidersamtaler skal gjennomføres minst en gang pr. år, se Lederstøtte

Utdanningsinstitusjoner, også UiT stilles overfor nye krav som blant annet kan innebære endring i arbeidsmåter, roller, organisering og regelverk. Hovedavtalen, tilpasningsavtalen og omstillingsavtalen i den enkelte virksomhet danner grunnlaget for de tilsattes medbestemmelse og medvirkning jf Hovedavtalens § 4. Avtalen anvendes som redskap for omstilling, effektivisering og fornying av statlig sektor.

Partene har gjennom hovedavtalen forpliktet seg til å utarbeide retningslinjer for omstillingsarbeidet i staten.  Det er utarbeidet en ny veileder for omstillinger i statlige virksomheter.

Omstillingsarbeidet krever ledere og tillitsvalgte som har felles strategisk kunnskap og som kan formidle endringsbehov og endringsmåter slik at det blir forstått og akseptert av de tilsatte. Dette er viktig for å skape nødvendig trygghet og aksept for omstillingene, slik at disse blir effektive og de tilsatte opplever en størst mulig forutsigbarhet i forhold til prosessens innhold, årsak og retning, jf Hovedavtalen § 1 nr 4.

Forutsetingen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens virksomheter møtes som likeverdige parter. Det er videre en forutsetning at partene møter med vilje til å finne løsninger på problemene, selv om de har ulike roller og derfor kan ha interesser å ivareta. Det vises ellers til arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven