Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528
Siste nyheter

torehenriksenB head shot.jpg
Professor Tore Henriksen ved Det juridiske fakultetet ble vinner av FoU-prisen, med følgende begrunnelse:


The ongoing Russian military activities on the Crimean peninsula are in violation of the general prohibition on the use of force under international law and none of the well-agreed upon exceptions to that prohibition would seem to apply. Instead, the Russian activities constitute an armed attack on Ukraine.


Sentrale emner i barneretten.jpg

Dette er en bok om sentrale barnerettslige temaer, skrevet for forskere, praktikere og studenter. Forfatterne av boka, Lena R. L. Bendiksen  og Trude Haugli, er begge ansatt ved Det juridiske fakultet.


 

Aktuelt

Arctic Review on Law and Politics tilgjenglig på egen nettside! 

Arctic Review er et vitenskapelig magasin hvis mål er å publisere artikler innenfor felt som juss og politikk. Dette må forstås i en vid kontekst, og omfatter felt som økonomi, sosiologi og sosialantropologi.  Magasinets fokusområde er Arktis og nordområdene, og målet er å gi ny kunnskap og forståelse. Nå er magasinet tilgjengelig på egen nettside: Arctic Review  

Artikler som er eldre enn ett år, er lagt ut i fulltekstversjon. 

Om hvitvasking, retten til fiske i fjorder og kystnære farvann og juss over grensene - nye bøker ved fakultetet

Et aspekt av forskning er å gjøre den tilgjengelig, for eksempel gjennom bøker. Nylig har ansatte ved fakultetet utgitt eller vært med på å utgi bøker som vil være svært aktuelle for et bredt publikum.
 

Ved Universitetet i Tromsø er det ledig ei stipendiatstilling i rettsvitskap for søkarar som ønskjer å ta
graden ph.d. med prosjekt innanfor energirett.

Tilsettinga gjeld for fire år.

Stipendiatstillinga er knytt til prosjektet ”Energirett i nordområdene”, som er delfinansiert av RDA Tromsø
ved Troms Fylkeskommune. Prosjektets overordna målsetting er å bygge ut nordområderett gjennom
etablering av energirett som ei særskilt fageining, og vil få fagleg forankring innafor forskingsverksemda
innafor hav- og miljørett ved fakultetet.

Tema for avhandlinga er energirett. Klimaendringar som fører til smelting av havisen og klarlegging av
maritime grenser i nordlege havområde aukar tilgangen til petroleumsressursar. Det sårbare miljøet er ei
særleg utfordring ved industriutviklinga i dei nordlege havområda. Eit sentralt forskingstema er derfor
rettslege problemstillingar knytte til betydinga av klimaendringar i nordområda, medrekna i kva slags grad
regelverket for petroleumsverksemd eller anna energiutvinning er tilpassa det sårbare miljøet og dei
klimaendringane vi står overfor. Også andre tema innafor energirett kan vere aktuelle, og avhandlinga kan
omfatte både privatrettslege-, offentlegrettslege- og folkerettslege problemstillingar.


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no