Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Retningslinje for ansvarsfordeling ved sentralt mottak for farlig avfall

Godkjent av:  Universitetsdirektøren Dato: 08.05.07
Erstatter: Retningslinjer for ansvarsfordeling ved sentralt mottak for farlig avfall 10.09.04 

 1FORMÅL OG OMFANG 
 2ANSVAR 
  2.1 Universitetsdirektøren (Eventuelt universitetets øverste ledelse)
  2.2 Personal- og økonomidirektøren
  2.3 Teknisk direktør
  2.4 Fakultetsdirektøren ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
  2.5 Fakultetsdirektøren ved Det medisinske fakultet
  2.6 Ansvarlig leder der det produseres farlig avfall
 3DEFINISJONER 
 4MOTTAK, MELLOMLAGRING og VIDERELEVERING AV FARLIG AVFALL 
  4.1 Klassifisering av farlig avfall
  4.2 Emballering av farlig avfall
  4.3 Lokalene for sentralt mottak av farlig avfall
  4.4 Bruk av verneutstyr for avfallsklassene
        4.4.1 Verneutstyr for avfallsklasse 4 (kjemisk avfall)
        4.4.2 Verneutstyr for avfallsklassene 1, 5, 6 og 7
  4.5 Mottak og mellomlagring av farlig avfall
        4.5.1 Mottak og mellomlagring avfallsklasse 4 (kjemisk avfall)
        4.5.2 Mottak og mellomlagringavfallsklassene 1, 5, 6 og 7
  4.6 Videre behandling av farlig avfall fra UiT
        4.6.1 Videre behandling avfallsklasse 4 (kjemikalie avfall)
        4.6.2 Videre behandling avfallsklassene 1, 5, 6, og 7
 5REFERANSER

 


1       FORMÅL OG OMFANG

Formålet med retningslinjene er å sikre at farlig avfall ved Universitetet i Tromsø håndteres på en sikker og forsvarlig måte i henhold til myndighetenes krav og lovverk. Universitetet i Tromsø skal videre arbeide for å redusere belastningen på det ytre miljø gjennom mer miljøvennlig drift, som innebærer tiltak som økt sortering/gjenvinning av farlig avfall og økt fokus på substitusjonsplikten av farlige kjemikalier/ioniserende stoffer. 

Disse retningslinjene skal sikre at alt farlig avfall ved Universitetet i Tromsø blir

 • håndtert forsvarlig og etter gjeldende lover og forskrifter
 • levert til godkjent mottak av det aktuelle avfallet

og at det er en klar ansvarsfordeling ved mottak og videresending av avfallet   

Retningslinjene omfatter alt farlig avfall ved

 • universitetet sine lokaliteter
 • universitetet sine feltstasjoner og forskningsfartøy

2       ANSVAR

2.1       Universitetsdirektøren

Universitetsdirektøren har det overordnede ansvaret for farlig avfall ved Universitetet i Tromsø. Personal- og økonomidirektøren tar i vare det daglige ansvaret som i denne retningslinjen er lagt til Universitetsdirektøren.  Universitetsdirektøren har et særskilt ansvar i å se til at det interne regelverk for farlig avfall er i samsvar med/følger det eksterne lovverket.

Dersom det ved produksjon og håndtering av farlig avfall har vært brudd på gjeldende lover og regler, og dette gjentar seg etter skriftlig advarsel, kan Universitetsdirektøren stoppe arbeid som medfører produksjon av slikt avfall. Andre sanksjoner kan og være aktuelle.

2.2       Personal- og økonomidirektøren

Personal- og økonomidirektøren er ansvarlig for

 • at de interne retningslinjene for farlig avfall er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter
 • utforming av etiketter for merking av farlig avfall
 • rådgivning i spørsmål som gjelder farlig avfall
 • at nødvendig datautstyr er tilgjengelig (for tilgang stoffkartotek og elektronisk registrering av farlig avfall)
 • at det gis nødvendig opplæring / kompetanseheving av fagansvarlige

2.3       Teknisk direktør     

Teknisk direktør er ansvarlig for

 • å inngå avtaler om avhending av farlig avfall med godkjente leverandører for farlig avfall
 • bygningsfast innredning og vedlikehold av lokaler for sentralt mottak og mellomlagring av farlig avfall ved UiT
 • anskaffelse og vedlikehold av bygningsfast utstyr (se pkt 4.2 i disse retningslinjene)
 • mottak og registrering av avfallsklassene 1, 5, 6 og 7 (kg og antall).

Videre har Teknisk direktør det økonomiske ansvaret for behandlingen av det farlig avfallet for avfallsklassene 4 fra UiT til godkjent mottak for farlig avfall, samt et driftstilskudd på kr 30 000 til Det matematisk, naturvitenskapelige fakultet som skal dekke utgiftene for

 • bulkemballasje
 • merkeetiketter (avfallsklasse 4, kjemikalier)
 • arbeid utført av fagperson
 • kostnader vedr innkjøp av nødvendig utstyr/verneutstyr (se pkt 4.2.1 i disse retningslinjene)

Teknisk direktør har også det økonomiske ansvaret for behandlingen av farligavfallet for avfallsklassene 1,5,6,7 fra UiT til godkjent mottak for farlig avfall, samt et driftstilskudd på kr 30 000 til Det medisinske fakultet som skal dekke utgiftene for

 • merkeetiketter (blå, gule og radioaktivt)
 • arbeid utført av fagperson
 • kostnader vedr innkjøp av nødvendig utstyr/verneutstyr (se pkt 4.2.2 i disse retningslinjene)

2.4       Fakultetsdirektøren ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsdirektøren ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er ansvarlig for

 • å utnevne en fagperson og en stedfortreder fra Institutt for kjemi som skal stå for

mottak og viderelevering/avhending av farlig avfallsklassene 4 fra hele UiT

 • anskaffelse og vedlikehold av utstyr og personlig verneutstyr til bruk ved mottak og mellomlagring av farlig avfall (se pkt 4.2.1 i disse retningslinjene)

Fagpersonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er ansvarlig for å:

 • motta farlig avfallsklasse 4 (kjemikalier) fra enhetene
 • registrere alt kjemikalieavfall som blir levert
 • sikre at korrekte opplysninger blir gitt til transportør om avfallet
 • sørge for renhold av mottaket ved behov
 • sørge for at brukt emballasje blir tatt hånd om
 • holde mottaket ryddig og fritt for unødig brennbart materiale
 • veilede i avfallsklasse systemet
 • sikre at kravene til transportdokument, emballering og merking overholdes
 • bestille plastdunker til bulkemballasje for væsker og løsninger
 • håndtere og mellomlagre kjemikalieavfallet på en forsvarlig måte
 • sikre at mengde brannfarlig vare ikke overskrider brannforskriftenes begrensning
 • avtale viderelevering av farligavfallet med godkjent mottak
 • være tilstede når dette avfallet blir levert til godkjent mottak

og se til at

 • lokaler, utstyr og verneutstyr fungerer tilfredsstillende

2.5       Fakultetsdirektøren ved Det medisinske fakultet

Fakultetsdirektøren ved Det medisinske fakultet er ansvarlig for

 • å utnevne en fagperson og en stedfortreder som skal stå for sikker

viderelevering/avhending av farlig avfallsklassene 1, 5, 6, og 7 for hele UiT

 • anskaffelse og vedlikehold av utstyr og personlig verneutstyr til bruk ved mottak og mellomlagring av disse avfallsklassene (se pkt 4.2.2 i disse retningslinjene)

Fagpersonen ved Det medisinske fakultet er ansvarlig for å

 • sikre at korrekte opplysninger blir gitt til transportør om avfallet
 • sikre at kravene til transportdokument, emballering og merking overholdes
 • utføre nødvendige dosimetermålinger (avfallsklasse 5)
 • sørge for renhold av mottaket ved behov
 • sørge for at brukt emballasje blir tatt hånd om
 • veilede i avfallsklasse systemet
 • sikre at mellomlagring av avfallsklassene skjer på en forsvarlig måte

og se til at

 • lokaler, utstyr og verneutstyr fungerer tilfredsstillende

2.6       Ansvarlig leder der det produseres farlig avfall

Ansvarlig leder der det produseres farlig avfall er ansvarlig for at alt farlig avfall ved enheten

 • emballeres forsvarlig
 • merkes etter gitte retningslinjer
 • transporteres etter gjeldende lover og retningslinjer
 • ikke forurenser /søler til områder eller personell under transport /avlevering
 • leveres til angitte tider ved universitetsinternt mottak for mellomlagring

Farlig avfall utenfor universitetsområdet kan leveres direkte til godkjent mottak for det aktuelle avfallet dersom dette er mest hensiktsmessig. Dette avfallet skal i så fall registreres og meldes til fagpersonen ved mottaket for farlig avfall ved UiT.

 

3       DEFINISJONER

 

Ansvarlig leder:  arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere
Enhet:    institutt, avdeling eller seksjon (laveste organisatoriske nivå)
Fagperson:   person som innehar de nødvendige kunnskaper (f.eks. kjemiske, biologiske eller radiologiske) til å kunne håndtere farlig avfall forsvarlig
Mottak: godkjent mottak av farlig avfall (internt eller eksternt)
Farlig avfall:  avfall som er klassifisert i "Retningslinjer for farlig avfall ved UiT" som avfallsklasse 1-8
Farlig avfallsklasser:   se inndeling av avfallsklasser i "Retningslinjer for farlig avfall ved UiT"

 

4           MOTTAK, MELLOMLAGRING OG VIDERELEVERING FARLIG AVFALL

4.1       Klassifisering av farlig avfall

Alle kjemikalier som er faremerkepliktige, og alt avfall som er med i klassifiseringen nedenfor er ved UiT definert som farlig avfall. Etter forskriftene skal alt farlig avfall lagres og håndteres forsvarlig og i henhold til gjellende lovverk. De ulike klassene farlig avfall skal ikke blandes sammen før innlevering til mottak.

Farlig avfall ved UiT er delt inn i følgende 8 klasser:

 1. Biologisk avfall
 2. EE avfall
 3. Eksplosiver
 4. Kjemisk avfall
 5. Radioaktivt avfall
 6. Risikoavfall
 7. Smitte avfall
 8. Spisse / skarpe gjenstander og glass

4.2       Emballering av farlig avfall

farligavfallet skal være i emballasje som ikke reagerer med avfallet, og som hindrer spredning av avfallet.

Dersom det er hensiktsmessig, kan farligavfallet være i originalemballasjen. Dersom farligavfall i væskeform eller i løsninger ønskes samlet i plastdunker (bulkemballasje), kan disse fås ved mottaket.

Farligavfall, utenom organiske løsningsmidler, skal aldri blandes dersom det ikke er en del av prosessen for destruering.

Se også retningslinje for farlig avfall

4.3     Lokalene for sentralt mottak av farlig avfall

Lokalene der det farlige avfallet skal mellomlagres i, skal være lokalisert slik, og være i en slik stand, at avfallet kan lagres forsvarlig. Lokalene vil ha en begrensning i forhold til brannforskriftene som skal være oppgitt med oppslag i forhold til liter A, B og C-væske. Teknisk direktør er ansvarlig for at lokalene for mellomlagring skal

 • være brann- og eksplosjonssikret
 • ha separat ventilasjon
 • ha ventilasjon og avtrekk som hindrer at kjemikalier har høyere konsentrasjon i rommet enn gitte grenseverdier og administrative normer (se HMS-databladet)
 • ha vask med separat sluk og avløp
 • være varsel/faremerket
 • være godkjent for oppbevaring av brannfarlig vare

og i umiddelbar nærhet ha tilgang til

 • nøddusj
 • øyedusj
 • førstehjelpskap
 • brannslukkingsutstyr
 • manuell brannvarsler

4.4       Bruk av verneutstyr for avfallsklassene

4.4.1       Bruk av verneutstyr for avfallsklasse 4

Fakultetsdirektøren ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er ansvarlig for at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig i eller ved rommet som sikrer en forsvarlig håndtering av avfallet. Dette omfatter utstyr som

 • støvler
 • hansker
 • briller
 • forkle
 • friskluftmaske og åndedrettsvern
 • trakt
 • absorberende materiale (til bruk ved søl)
 • supplering av førstehjelpsutstyr

4.4.2   Bruk av verneutstyr for avfallsklassene 1, 5, 6 og 7

Fakultetsdirektøren ved Det medisinske fakultet er ansvarlig for at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig i eller ved rommet som sikrer en forsvarlig håndtering av avfallet. Dette omfatter utstyr som er nevnt under 4.2.1, samt tilgang til dosimeter for måling av ioniserende stråling.

I tillegg er fakultetsdirektøren ved Det medisinske fakultet ansvarlig for

 • telefonforbindelse
 • internettforbindelse

4.5       Mottak og mellomlagring av farlig avfall

4.5.1   Mottak og mellomlagring av avfallsklasse 4 (kjemisk avfall)

Ved angitte tider (se "Retningslinjer for farlig avfall ved UiT"), skal fagpersonen motta dette avfallet fra enhetene. Mottaket er på plan 5 MH-bygget.

Avfallet skal ved levering være merket etter "Retningslinjer for farlig avfall ved UiT".

Fagpersonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal registrere avfallet og mellomlagre dette forsvarlig. Fagperson har ansvar for at lagringsområdet er merket etter gjeldene forskrifter.

4.5.2   Mottak og mellomlagring av avfallsklassene 1, 5, 6 og 7

Ved angitte tider (se "Retningslinjer for farlig avfall ved UiT"), skal ansatte ved Teknisk avdeling motta disse avfallsklassene fra enhetene.  Mottaket er på plan 5 MH-bygget.

Avfallet skal ved levering være merket etter "Retningslinjer for farlig avfall ved UiT".

Der det lagres avfall som avgir ioniserende stråling har fagperson ved Det medisinske fakultet ansvar for at ekstern stråling aldri overstige 7.5 mikrosievert/time. Fagpersonen har også ansvar for at avfallet mellomlagres forsvarlig og at lagringsområde er merket etter gjeldene forskrifter. 

4.6       Videre behandling av farlig avfall fra UiT

4.6.1   Videre behandling av farlig av avfallsklasse 4 (kjemikalie avfall)

Når fagpersonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vurderer at henting /tømming av kjemikalieavfallet er nødvendig, skal vedkommende kontakte godkjent mottak for det aktuelle avfallet. Mellomlagring av brannfarlig kjemikalieavfall må aldri overstige tillatte mengder i henhold til brannforskriften (maks. A og B væske).

Fagperson er ansvarlig for utfylling av nødvendige transportdokumenter og for at nødvendige faremerkinger blir påført transporten.

Fagpersonen skal være tilstede når avfallet hentes.

4.6.2   Videre behandling av farlig av avfallsklassene 1, 5, 6, og 7

Når ansatte ved Teknisk avdeling vurderer at henting /tømming av de aktuelle avfallsklassene er nødvendig, skal godkjent mottak for det aktuelle avfallet kontaktes. Hvem som tar denne kontakten avtales mellom den ansatte ved Teknisk avdeling og fagpersonen ved Det medisinske fakultet. Ansatte ved Teknisk avdeling har videre ansvar for sikring av avfallet på paller og for at nødvendige transportdokumenter og faremerking blir påført/følger transporten (se egen arbeidsrutine for merking av smitte, radioaktivt og annet risikoavfall for transport på offentlig vei).

Fagpersonen ved Det medisinske fakultet har ansvaret for at ekstern stråling fra avfall med ioniserende stråling ikke overstiger 5 mikrosievert/time. Fagperson har videre ansvar for rett utfylling av nødvendige transportdokumenter og for at nødvendige faremerkinger er tilgjengelig.

5       REFERANSER

Ansvarlig for siden: Anita Pettersen
Sist endret: 16.11.2009


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no