Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Tromsø High North Cluster (THiNC)

Nordområdeforskning - klima, miljø, marin økologi

Lenker til forskningsinstitusjoner, fagmiljøer og prosjekter i Tromsø og på Svalbard med fokus på klima og miljø i nordområdene.


Aktører i Tromsø og på Svalbard

Norsk Polarinstitutt (NP)

Universitetet i Tromsø (UiT)

Havforskningsinstituttet (IMR)

Akvaplan-niva

UNIS (Svalbard)

Andre institusjoner i Fram - Nordområdesenter for klima og miljøforskning:

NINA, NILU, NGU, Statens kartverk, NORUT, Nofima, SINTEF, CICERO, Bioforsk,
Statens strålevern, Kystverket, Veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet,
Norsk Institutt for kulturminneforskning, Polaria


Fram - Nordområdesenter for klima og miljøforskning

Alle institusjoner som er listet i oversikten under er tilknyttet det nye Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning som åpnet 29. september i Tromsø. 

Senteret er en videreføring og utvidelse av Polarmiljøsenteret i Tromsø. Fram - Nordområdesenter samler 19 forskningsinstitusjoner med nordområdefokus i Tromsø og på Svalbard.

Senteret knytter forskningsmiljøene i Breivika (UiT, Nofima, Forskningsparken) og sør på Tromsøya tettere sammen. Nye medlemmer i senteret er: Universitetet i Tromsø, Havforskningsinstiuttet, NORUT, Nofima, CICERO, SINTEF, Bioforsk, Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet.

Havforskningsinstitituttet utvider sine aktiviteter i Tromsø. CICERO som har sin basis i Sør-Norge planlegger å flytte en del av sin virksomhet til Tromsø. UNIS på Svalbard, som er en tett samarbeidspartner til sentrale institusjoner i Tromsø, vil også være representert i senteret.

De fem flaggskipene det skal samarbeides om er:

  • Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk.

  • Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord.

  • Effekter av klimaendringer på terrestre øksosystemer, landskap, samfunn og urfolk.

  • Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann.

  • Miljøgifter - effekter på økosystemer og helse.


Følg med i utviklingen av det nye Senteret for klima og miljø på Framsenterets nettside.


Lenker:

 

 

 

 

 

 

Lenkesamlingen er en inngangsportal til kunnskapsmiljøet i Tromsø og på Svalbard. Listen er ikke fullstendig, men presenterer et utvalg av lenker og prosjekter. Mer informasjon om andre pågående prosjekter finner du på institusjonenes nettsider.

NP_logoWeb.jpg (Thumbnail )
Norsk Polarinstitutt (NP)
Om Norsk Polarinstitutt
Ledergruppen
Senter for is, klima og økosystemer (ICE)
Senterleder
ICE Økosystemer
ICE Fimbulisen - fra topp til tå
Forskningsavdelingen og forskningsprogram
Polarklima
NorACIA
SciencePub (IPY project)
IAOOS-Norway (IPY project)
LEVANS (IPY project)
Biodiversitet
Polar Bear Specialist Group /IUCUN Species Survival Commission
Norwegian-Russian project on ivory gull
SEAPOP-Om sjøfugl - for et rikere hav
MOSJ Fauna og flora
MEOP - Marine Mammals Exploring the Oceans Pole to Pole (IPY project)
Miljøgifter
MOSJ Forurensning
COPOL Contaminants in Polar Regions (IPY project)
Geologisk kartlegging
NP-Geonet: Geology in Norwegian Polar areas
Miljø- og kartavdelingen Pil_opp1.jpg Pil_ned1.jpg
Kart
Svalbardkartet
TopoSvalbard
Kartbutikken
Miljødata
BarentsPortal - Joint Norwegian-Russian Environmental Data Portal
Stedsnavn-databasen for Svalbard og Jan Mayen
Sjøpattedyrobservasjons-systemet
Svalbardrype - følg fuglens vandringsmønstre
Miljøforvaltning / Miljøovervåking
Cruisehåndbok for Svalbard
Miljøovervåking - Svalbard og Jan Mayen (MOSJ)
Miljøstatus i Norge - Polarområdene
Miljøstatus i Norge - Klima
Miljørådgiving
Forvaltningsplan for Barentshavet
Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen 2010
Norsk-russisk miljøsamarbeid
Operasjon- og logistikk
R/V Lance - research and expediton vessel
Sverdrupstasjonen
Zeppelin
Troll
Varekatalogen
Kommunikasjonsavdelingen
NPs faktaark
NP bildearkiv
NPs nettsteder
Nansen-Amundsenåret 2011
Det arktiske systemet
Norsk Polarhistorie på nett
Fimbulisen
Publikasjoner
Brage - NPs elektroniske publikasjonsarkiv
Polar Research
Polar Research in Tromsø 2009
Katalog: Polarnorge (Utstilling)
Salgskatalog: Publikasjoner 2009
Bibliotek
Konferanser
Lenker
CliC International Project Office (Wold Climate Research Programme)
Svalbard Science Forum
Research in Svalbard (RiS) database
Ny-Alesund Science Managers Committee
Ny-Alesund - European Centre for Arctic Environmental Research
Envinet: European Network for Arctic-Alpine Environmental Research
UiT logo (Bredde: 100px)
UiT Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) Pil_opp1.jpg Pil_ned1.jpg
Institutt for arktisk og marin biologi
Faggruppe nordlige populasjoner og økosystemer
Tundra - drivers of change in circumpolar tundra ecosystems
Birchmoth - moth dynamics in subarctic birch forests
Arctic predators - indicators of arctic change
Fjellrev i Finnmark
Ecosystem Finnmark
Faggruppe ferskvannsøkologi
Næringsøkologi og økologiske interaksjoner
Økologisk parasittologi
Anadromi og vandringsatferd hos laksefisk
Økologiske effekter av innovasjon av fremmede arter
Kultivering og forvaltning av overbefolkede fiskebestander
Elvøkologi
Miljøproblemer i ferskvann
Økologisk artsdannelse og polymorfisme hos postglasiale fiskearter
Project: Salmotrack - electronic tracking of northern anadromous fish

ARCTOS Arctic Marine Ecosystem Research Network
About ARCTOS
ARCTOS PhD research school
Young Scientist Forum
ARCTOS Applied Science Forum (AASF)
Arctic Frontiers
ARCTOS directory
Projects
Arctic Tipping Points
IAOOS Norway (IPY project)
Northern Environmental Waste Management
ARCTOS IPY involvement

UiT Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak)
Institutt for geologi
Forskningsgruppe Polar Marine Geology and Geophysics
PhD Training School in Arctic Marine Geology and Geophysics
NOON Norwegian Ocean Observatory Network
SciencePub: Arctic Natural Climate and Environmental Changes and Human Adaption
Arctic Chronology Project
Andre prosjekter
Laboratorier, felt-og toktutstyr
Formidling: Skolelaboratoriet til geologi

UiT Senter for samiske studier
Arctic Government Project: A sustainable future for the North
Fávllis - samisk fiskeriforskningsnettverk
IMR.jpg (Thumbnail (95x95))
Havforskningsinstituttet Pil_opp1.jpg Pil_ned1.jpg
Rådgivning
Forskning
Avdeling Tromsø
Sjøpattedyr
Bunnhabitanter og skalldyr
Dyphavsarter
Forsknings- og rådgivingsprogram
Økosystem Barentshavet
FishExChange
BareEcoRe
ESSAS- Ecosystem Studies of Sub-Arctic Seas
Økosystem Norskehavet
Økosystem Kystsone
Akvakultur (se også lenkesamling: Hav, marine ressurser og bioteknologi)
Klima - fisk
Olje - fisk
Økosystem og bestandsdynamikk
Biologiske mekanismer i marine økosystem og akvakultur
MAREANO (MAREANO nettside)
Forskningsdata
Forskningsfaggrupper
Forskningsstasjoner
Forskningstokt
Fartøyene
Publikasjoner


Akvaplan niva logo (ungsinn: 130px)
Akvaplan-niva Pil_opp1.jpg Pil_ned1.jpg
Organisation
Environmental services
Environmental research at Akvaplan-niva
Petroleum in the environment
Ecotoxology
Benthic biodiversity, taxonomy and systematics
Climate and ecosystems research
Physical oceanography
Projects and network (utvalg)
Akvaplan-niva in the International Polar Year (IPY)
ARCTOS network
ARCTOS Applied Science Forum (AASF)
Arctic Frontiers (årlig konferanse)
Arctic Seas Biodiversity Project
EPPR Emergency Prevention, Prepardness and Response
Aquaculture services (se også: Hav, marine ressurser, bioteknologi)
UNIS_logo.JPG (Thumbnail (95x95))
UNIS University Centre in Svalbard
Arctic Biology
Research projects
CLEOPATRA Ice Edge Programme
Svalbardinsects
Arctic Geology
Research projects
Longyearbyen CO2 Lab
Icebound
TSP Norway: Thermal State of Permafrost in Norway and Svalbard
Avalanches - Cryoslope Svalbard
Kolibri Geo Services
Arctic Geophysics
Research projects
Kjell Henriksen Observatory
Arctic Technolgy
Research projects
Online Environmental Data
Weatherstations
Avalanches - Cryoslope Svalbard
SIOS Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System
NINA_logo.jpg (ungsinn: 130px)
Norsk Institutt for naturforskning (NINA) Pil_opp1.jpg Pil_ned1.jpg
Avdeling Tromsø
Hvem jobber med hva
Forsknings- og fagtema
Klima
Arter og artsmangfold
Forurensning
Arealbruk og arealinngrep
Naturtyper og landskap
Polarområder
Kyst og hav
Energi
Samfunn og naturbruk
Overvåking
Kart og Data
Publikasjoner
NILU_logo.jpg
Norsk Institutt for luftforskning (NILU)
Om NILU
Avdeling Tromsø
NILU Polar Portal
Polar Observatories
Zeppelin Observatory
Miljøtema
Klimaendringer
Miljøgifter
Ozon og UV
Fagområder
Produkter og tjenester
Datasenter
AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme
Prosjekter
VAUUAV (se også: Fjernmåling, Overvåking, Sikkerhet)
POLARCAT
GlobalPOP (avsluttet)
Northern Environmental Waste Management (UiT)
Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies (NORUT)
Publikasjoner

Rapport: Overvåking av langtransporterte forurensninger. 2009
Rapport: Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. 2009
Målinger av metan i atmosferen
NGU_logo.jpg
Norges geologiske undersøkelser (NGU) Pil_opp1.jpg Pil_ned1.jpg
Om NGU
Tromsøkontoret
Faggruppe Maringeologi
Mareano
Tema
Klima og mijø
Landskapsutvikling
Klimaendringer
Forurensning
Havbunn og sokkel
Georessurser
Geofarer
Kart og Data
Mareano
TPS Norway: Permafrost Norge, Permafrost Svalbard
Mineralressurser
Prosjekter
Arctic Chronology Project
Cryoslope Svalbard
SciencePub
iKyst
Publikasjoner
Barentshavets geologiske historie
Statens  kartverk_logo.jpg (Thumbnail (95x95))
Statens kartverk
Om Statens kartverk
Fylkeskartkontoret i Tromsø
Statens kartverk Sjø
Geodesi - VLBI Ny Ålesund
Kart på nett
Barents Interactive Geography Viewer
Mareano
Miljøstatus i Norge (Hovedsida)


Norut logo (Thumbnail )
Northern Research Institute (NORUT) Pil_opp1.jpg Pil_ned1.jpg
Om NORUT
Forskning
Jordobservasjon (se: Fjernmåling, jordobservasjon, sikkerhet)
Samfunnsforskning (se: Samfunnsvitenskap, humaniora, urfolk; Energi)

Bioteknologi (se: Hav, marine resursser, bioteknologi)
IKT
Prosjekter
Publikasjoner

nofima.jpg (Thumbnail )
Nofima
Om Nofima
NOFIMA Marin
Forskning (se: Hav, marine ressurser og marin bioteknologi)
Fasiliteter


sintef_logo.gif
SINTEF
Om SINTEF
SINTEF Nord
Klima og miljø
SINTEF Marin (se: Hav, marine resursser og marin bioteknologi)
SINTEF Olje og energi (se: Energi)cicero_logo.gif
CICERO Senter for klimaforskning
Om CICERO
Forskning ved CICERO
Prosjekter
Publikasjoner
Formidling av klimaproblemet
Bioforsk.jpg
Bioforsk Pil_opp1.jpg Pil_ned1.jpg
Om Bioforsk
Bioforsk Nord
Artisk landbruk
Forskning og utvikling i arktisk landbruk
Prosjekt innen FoU i arktisk landbruk
Statens naturoppsyn_logo.jpg
Statens naturoppsyn (SNO)
Lokalkontor Tromsø
Rovviltoppgaver
Statens strålevern_logo.jpg (ungsinn: 130px)
Statens strålevern
Seksjon helse- og miljøvurderinger - miljøenhet i Tromsø
kystverket.jpg
Kystverket
Om Kystverket
Beredskap og miljø
BarentsWatch (se: Fjernmåling, jordobservasjon, sikkerhet)

Veterinærhøgskole_logo.gif (Bredde: 180px)
Veterinærhøgskole
Seksjon for Arktisk veterinærimedisin
Adresse Tromsø

Veterinaerinstituttet.gif (ungsinn: 130px)
Veterinærinstituttet
Adresse Tromsø


NIKU_logo.jpg
Norsk Institutt for kulturminneforskning (se: Samfunnsvitenskap)


Polaria_logo.jpg
Polaria (se: Formidling)

Norsk Polarinstitutts egne nettsteder


Norsk Polarinstitutt er ansvarlig for nettstedene


Prosjekt-nettsted


Nettsted hvor Polarinstituttet har bidratt

Ansvarlig for siden: Ute Vogel
Sist endret: 12.11.2010


Del på Facebook

forskningsrådet.gif (Bredde: 180px)
Nordområdesatsing (NORD)


Fram_logo.png

Logo Arctic Frontiers (Bredde: 180px)

NP_logoWeb.jpg (Bredde: 180px)

 

logo UiT (Bredde: 100px) arctos.logo.gif (Thumbnail (95x95))Akvaplan niva logo (Bredde: 180px)


IMR logo (Bredde: 180px)

 

UNIS_logo.JPG (Bredde: 180px)

 

 

 

 


Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no