Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Revisjonsprosessen

 Prosjektorganisering og mandat

 • Januar 2008:  Prosjektplan og –mandat for prosjektet: ”Revisjon av medisinstudiet” ble vedtatt i Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultetet – se sak FS 02-08
 • Juni 2008:  Reorganisering av prosjektet – som innebar en utvidelse av Prosjektgruppen og et mer detaljert mandat  - se sak FS 39-08. Sammensetningen av prosjektgruppen ble endret noe i februar 2009
 • Juni 2009: Ferdigstillelse av prosjektet utsatt med ett år – samt en forankring av prosjektet i Programstyret for medisin - se FS 23-09
 • Mars 2010:  Reorganisering av prosjektet – som innebar oppnevning av en Styringsgruppe med eksterne representanter, og en utvidelse av prosjektgruppen med eksterne representanter.
  - Se sammensetning og mandat for Styringsgruppen – vedtatt av Programstyret i sak PM 14-10
  - Se sammensetning og mandat for Prosjektgruppen – S 4-2010
 • Prosjektgruppens sammensetning pr oktober 2010

Arbeidsgruppene
Allerede høsten 2007 startet arbeidsgrupper opp med mer detaljerte oppgaver knyttet til revisjonen.  Arbeidsgruppene ledes normalt av en representant fra Prosjektgruppen – for å sikre kontinuitet, og at synspunkter og vedtak fra Prosjektgruppen videreføres til arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene skal innen gitte tidsfrister levere rapporter med løsningsforslag til prosjektgruppen – til videre behandling.  Nærmere om arbeidsgrupper (mandat, sammensetning og arbeidsgrupperapporter):

 • ARBEIDSGRUPPE II (høsten 2007):  "Gjennomgående tema" - dekket bl.a etikk, vitenskapelig metodevurderinger, kommunikasjon, samarbeid og ledelse, og legerollen
  - se sammensetning og mandat. Arbeidet videreføres av arbeidsgruppe IV.
   
 • ARBEIDSGRUPPE III (høsten 2007): ”Opptak, intervju, veiledning, evaluering og eksamensordning”
  - se sammensetning og mandat.
  - les sammendrag fra januar 2008 her .

  Det vises for øvrig til vedtak i de tema som omhandlet opptak, inndeling i bachelor, - se notatet ”Oppsummering av føringer og vedtak fra revisjonsprosessen” nedenfor.
   
 • ARBEIDSGRUPPE IV (høsten 2008) har vurdert innholdet i et ”Introduksjonskurs” første studieår, og ”Gjennomgående tema” resten av studiet, i tråd med diskusjonene i arbeidsgruppe II.
  - sammensetning og mandat
  - Rapport om ”Introduksjonskurs”
  - Rapport om ”Gjennomgående tema”
   
 • ARBEIDSGRUPPE V (våren 2009): - ”Godkjenningselementer 5. studieår og Valgfrie perioder”.
  - sammensetning og mandat
  - arbeidsgruppens rapport.  Arbeidet videreføres av arbeidsgruppe IX og X.
   
 • ARBEIDSGRUPPE VI (våren 2010): ”Nye undervisningsarenaer – utenom spesialisthelsetjenesten”. Innledende samtaler med Tromsø kommune startet opp våren 2010 ut fra et foreløpig mandat. I tillegg er det igangsatt arbeid med nye praksisarenaer på tvers av helsefagprofesjonene og kommunegrensene på fakultetet – som følge av fusjonen med Høgskolen. Det videre arbeidet i arbeidsgruppen er derfor avhengig av arbeidet som gjøres på fakultetet og en videre konkretisering av Samhandlingsreformen.
   
 • ARBEIDSGRUPPE VII (våren 2010): ”Nye undervisningsarenaer - poliklinikk og ambulant tjeneste UNN”.
  - sammensetning og mandat
  - arbeidsgruppens rapport
   
 • ARBEIDSGRUPPE VIII (våren 2010): ”1. og 2. studieår”
  - sammensetning og mandat
  - rapport fra gruppen forespeiles januar 2011
   
 • ARBEIDSGRUPPE IX (våren 2010): ”3. og 4. studieår”
  - sammensetning og mandat
  - rapport fra gruppen forespeiles januar 2011
   
 • ARBEIDSGRUPPE X (våren 2010): ”5. og 6. studieår”
  - sammensetning og mandat
  - rapport fra gruppen forespeiles januar 2011 

 • ARBEIDSGRUPPE XI (våren 2011): ”Vitenskapelig kompetanseutvikling”
  - sammensetning og mandat  
   
 • ARBEIDSGRUPPE XII (våren 2011): ”Profesjonell kompetanseutvikling”
  - sammensetning og mandat  

 Andre aktiviteter

 • Et seminar om nye, alternative undervisningsarenaer ble gjennomført 1. februar 2008. Her ble bruk av poliklinikk, andre sykehus, distriktsmedisinske sentra og sykehjem i klinisk undervisning diskutert.
 • Et åpent seminar om utvikling av ny studieplan, og bruk av kommune- og allmennpraksis i medisinutdanningen ble avholdt  10. mars 2008. Her deltok gjester fra høyt anerkjente universitet i Canada med bred erfaring med slikt studieplanarbeid.

Milepælkart og ansvarskart
Prosjektplan (milepælplan oppdatert pr 27.april 2011)

Oppsummering av føringer og vedtak fra revisjonsprosessen
- se notat

Tilbake

Ansvarlig for siden: Åshild Tempel
Sist endret: 01.08.2011


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no