Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Finansiering

Innhold

Eksterne kilder til finansiering
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
Interne støtteordninger for forskning
Kommersialisering
Økonomiverktøy
Publiseringsfondet ved UiT

 

Ekstern forskningsfinansiering

Midler fra en rekke institusjoner og bedrifter, private og offentlige, finansierer forskning ved UiT. Dette kommer som tillegg til UiTs egne interne budsjetter som tildeles fra Kunnskapsdepartementet og utgjorde i 2009 ca kr. 500 mill, eller ca. 22% av totalbudsjettet.

Viktige kilder til ekstern finansiering
UiT har som mål å øke den eksterne finansieringen. Norges forskningsråd og EU-institusjoner er særlig viktige aktører på dette feltet. Innsats for å oppnå økt aktivitet gjøres med bedre søknader og bedre utnyttelse av finansieringsmulighetene. Seksjon for forskningstjenester kan være behjelpelig under forberedelse av nasjonale og internasjonale søknadsinitiativ.

Lenker til eksterne finansieringskilder:
EU-midler
Norges forskningsråd (NFR)
ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering
Regionalt forskningsfond - Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD)
RDA-midler (RDA Tromsø)
Små driftsmidler ved UiT
Nordisk forskningsfinansiering
Novo Nordisk Fonden
Fullbright-stipend
Andre forskningsfinansieringskilder

Eksterne kilder til finanisering av utenlandsopphold

Stipendbasen utviklet av Forskningsrådet gir deg en kort presentasjon av mobilitetsstipender fra Forskningsrådet eller andre aktører. Du får kort informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke på og hvor mye støtte du kan få. Utfyllende informasjon finner du i utlysninger og retningslinjer på nettsidene til aktøren som forvalter stipendet.

Stipendbasen dekker først og fremst Norges geografiske satsingsområder for forskningssamarbeid som omfatter Europa, USA, Canada, Russland, India, Kina, Japan, Argentina, Brasil, Chile og Sør-Afrika.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA-reglementet
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet omfatter all virksomhet som ikke er fullfinansiert over Universitetets grunnbevilgning (bevilgningsfinansiert virksomhet), men som helt eller delvis er finansiert av ekstern oppdragsgiver/bidragsyter. Med virksomhet menes forskning, undervisning, utredningsarbeid og andre oppgaver som Universitetet ut fra sitt formål skal utføre.

Alle søknader og avtaler om ekstern finansiering skal være i regi av UiT og følge retningslinjer for forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved UiT - BOA-reglementet. Normalt implementeres prosjektene i fagmiljø, enheter og fakulteter.

Ved oppdragsprosjekt og bidragsprosjekt skal det gjennomføres kontraktsforhandlinger og en kontraktinngåelse. Les mer om kontrakter og konsortieavtaler for oppdrags- og bidragsprosjekter her.

Nyttige lenker:
Økonomihåndbok for Universitetet i Tromsø

BOA-reglementet

Håndbøker om BOA-prosjekter
Om kontrakter, konsortieavtaler, mm
Aktuelle registreringsnumre for Universitetet i Tromsø
Eksternt finansierte studietilbud

 

Interne støtteordninger for forskning

På Universitetets sentrale nettsider ved Avdeling for forskning og utviklingsarbeid finnes en utfyllende oversikt over interne støtteordninger for forskning. Her forklares nærmere tiltak som:

 • PES-midler - prosjektetableringsstøtte for internasjonalt FoU-samarbeid
 • Utenlandsstipend
 • Overgangsstipend for kandidater som venter på avklaring om postdoktorstipend
 • Ekstra forskningstermin for kvinner som ønsker å kvalifisere seg som professor/dosent
 • Driftsmidler for å øke kvinnelige postdoktorer, førsteamanuensiser/førstelektorers FoU-insats
 • Små driftsmidler på mellom 6 000 og 60 000 kr.
 • Støtte til internasjonale symposium
 • Sparebanken Nord-Norges gavefond
 • Tromsø forskningsstiftelse
 • Senter for samiske studiers (SESAM) strategimidler

I tillegg finnes følgende interne støtteordninger:

 • Økonomisk støtte for utenlandsopphold i FoU-termin

 

Kommersialisering

Hovedformålet med kommersialisering av forskningsresultater er å sikre at resultatene som utvikles kommer samfunnet til nytte og fører til verdiskapning gjennom lisensiering og oppstart av bedrifter. Dette må imidlertid skje innenfor ordnede rammer slik at forskerne og fagmiljøene som står bak forskningsresultatene får ta del i en eventuell kommersiell suksess. UiT har derfor bygget opp et apparat som håndterer rettighetsforvaltning, næringssamarbeid og forvaltning av lover og regler på området.

Norinnova kan også bistå i videre bearbeidelse og utvikling av en idé eller oppfinnelsen til en potensiell forretningsmulighet. Her finner du også informasjon om lover og regelverk knyttet til kommersialisering.

Økonomiverktøy

Verktøykasse forskning er en samleside med informasjon og verktøy til bruk ved bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, prosjektkostnader og prising og annen økonomioppfølging i tillegg til søknadsskjema for forskningstermin.

 

Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø

Som et ledd i arbeidet med å gjøre universitetets forskning mest mulig tilgjengelig og tatt i bruk, er Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø opprettet for å dekke forfatterbetaling i Open Access-tidsskrifter.

 

Ansvarlig for siden: Marita Pedersen
Sist endret: 29.10.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no