Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Velkommen til Institutt for arkeologi og sosialantropologi (IAS)

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Anbefalte valgemner for bachelorstudenter i sosialantropologi

Lurer du på hvilke emner eller andre fag du kan ta som del av din bachelorgrad i sosialantropologi eller hvilken fordypning de kan gi deg? Kanskje oversikten på denne sida kan hjelpe deg. Emnene som er ført opp her er kun anbefalinger, og det er selvsagt mulig å velge andre emner eller fag. For emner som ikke gis av vårt institutt, kan vi dessverre ikke garantere at de ikke overlapper i forhold til undervisning og eksamen. Det kan være lurt å sjekke når du velger emner, spesielt emner fra ulike fag. Du må også sjekke når de ulike emnene gis.

Hvilke fag du velger er avhengig av interessefeltet til den enkelte student og bør velges ut ifra hvilke planer studenter har for videre studier eller arbeid etter fullført bachelorgrad. Dersom en ønsker å gå videre på masterstudiet i sosialantropologi er det nyttig å tidlig tenke hvilken tematikk og hvilken region du ønsker å studere. Det sammen gjelder i forhold til planer om jobb etter fullført studie. Det kan være lurt å velge emner fra ett fag, dersom du ønsker å oppnå best mulig kompetanse innen et annet fag, i tillegg til sosialantropologi. Men det kan også være en god idé å ta emner fra ulike fag som retter seg mot lignende tema, for å få en tverrfaglig kompetanse på et tema eller område.

VALGEMNER, BÅDE I SOSIALANTROPOLOGI OG I ANDRE FAG, KAN OGSÅ TAS SOM DEL AV ET UTENLANDSOPPHOLD.
Mer informasjon om utvekslingsavtaler ved HSL-fakultetet

SPRÅKFAG -NYTTIG VED FELTARBEID I UTLANDET
Studenter som planlegger å fortsette med en mastergrad i sosialantropologi - eller eventuelt en tverrfaglig mastergrad - og som har planer om å gjennomføre feltarbeidet i utlandet, kan for eksempel ta språkfag. Det anbefales å ta 60 studiepoeng i et språk for å få god kompetanse i språket. En god mulighet er å følge emnene som tilhører årsstudiene i språk. Studieplanen for årsstudiene finnes på nettsidene. Språkfag gir også undervisningskompetanse.

SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG - TEMATISK FORDYPNING I GRADEN DIN
Dersom man ønsker en tverrfaglig kompetanse innen samfunnsfag, kan emner i sosiologi, samfunnsplanlegging, filosofi eller statsvitenskap være en fordel. Emner i statsvitenskap kan være et godt valg om man er interessert i politisk antropologi, i politikk og forvaltning, og er en fordel om man ønsker å jobbe innen offentlig forvaltning og administrasjon. Offentlig sektor er det området flest antropologer har sitt arbeid i. Siden mange av perspektivene i sosialantropologi gjelder uformelle måter å organisere samfunn på og de uformelle nettverkene mellom mennesker, vil kombinasjonen med statsvitenskapelige emner om formelle organisasjoner eller kultur i organisasjoner, utgjøre en god kombinasjon.

Emner i sosiologi gir innsikt i forskning på samfunnsstrukturer og forholdet mellom individ og samfunn og kan gi god kompetanse dersom man er interessert i å jobbe i offentlige eller private organisasjoner. Styrken ved sosiologifaget ved UiT er blant annet tema som medisinsk sosiologi, sosiologi om velferdsstaten og modernitet. Emner i samfunnsplanlegging kan også velges. Disse emnene er i skjæringsfeltet mellom samfunnsgeografi, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap og er bundet sammen i studier av næringsliv, kulturliv, velferd og politikk i byer, bygder og regioner. Dette er også nyttige valgemner dersom man ønsker å jobbe innen offentlig planlegging. Emner i filosofi kan gi kompetanse om fortolkning, global fordeling av goder og grupperettigheter og sosiale betingelser for utviklingen av identitet og selvbilde.

MENNESKET I SENTRUM - PSYKOLOGI, PEDAGOGIKK OG SPESIALPEDAGOGIKK
Ønsker man å jobbe i stillinger som er rettet mot arbeid med mennesker, kan emner i psykologi, pedagogikk eller spesialpedagogikk være gode støttefag. Spesialpedagogikk er spesielt bra, om man ønsker å jobbe med mennesker med spesielle behov. Det gjøres oppmerksom på at emner i pedagogikk ikke gir didaktisk kompetanse til å undervise. Studenter som ønsker å undervise i skolen må ta PPU (praktisk pedagogisk utdanning) etter fullført bachelor- eller mastergrad, uavhengig av hvilke fag de har tatt i sin bachelorgrad.

HISTORIE, KULTURHISTORIE, RELIGION OG MUSEUMSKUNNSKAP
Dersom man er interessert i hvordan samfunn fungerte i fortiden, i kulturhistorie, museum som formidlingsarena eller i den historiske utviklingen på Nordkalotten, kan emner i historie eller arkeologi være relevant. Emner i religionsvitenskap gir innblikk i ulike religioner og kan gi utdypende kompetanse innen sammenhengen mellom kultur og religion. Emner i historie og arkeologi kan være en god idé å ta, om man ønsker å jobbe med kunst- og kulturformidling, på museer eller i reiselivet. Historie og religionsvitenskap er også godkjent som undervisningsfag i skolen.

LYST Å UNDERVISE?
Studenter som vurderer å jobbe i skoleverket etter fullført bachelor- eller mastergrad anbefales å ta et fag som er godkjent som undervisningsfag. For å få undervisningskompetanse i et fag, må man ha tatt minst 60 studiepoeng i faget. Alle årsstudier som er ført opp nedenfor gir kompetanse til å undervise i grunnskolen og videregående skole. Det er også mulig å ta historie eller religionsvitenskap i tillegg til sosialantropologi. Det er spesifisert i studieplanen til de enkelte fag, hvilke emner man må ta for å oppnå undervisningskompetanse. Utover det kreves det at man har tatt PPU (praktisk pedagogisk utdanning) etter fullført bachelor- eller mastergrad.

FØLGENDE VALGEMNER ANBEFALES:

Emner i arkeologi

 • ARK-1005 Fra istid til historisk tid
 • ARK-1007 Arkeologiens idéhistorie
 • ARK-1008 Ancient Arctic Norway: Hunters and Farmers, Sámi and Vikings
 • ARK-1009 Ancient Arctic Norway: Coping with the environment
 • ARK-2015 Introduksjon til kulturminneforvaltning
 • ARK-2023 Museologi

Emner i filosofi  

 • FIL-2004 Hermeneutikk
 • FIL 2012 Global rettferdighet
 • FIL 2027 Sosialfilosofi
 • FIL 1004 Vitenskapsteori

Emner i historie

 • HIS-1001 Europa formes - fra år 1000 til 1500
 • HIS-1002 Handelskapitalismen, statsmakt og revolusjoner 1500-1850
 • HIS-1003 Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850 - 2000
 • HIS-1010 Russland er et annet sted. Russisk og sovjetisk historie 1861 - 1991
 • HIS-1011 Afrika på 80 dager. Emner fra afrikansk historie
 • HIS-1020 De europeiske trolldomsprosessene

Emner i pedagogikk 

 • PED-1001 Barn og unges utvikling
 • PED-1002 Pedagogisk refleksjon og praksis
 • PED-1004 Kulturpedagogikk
 • PED-1010 Tilpasset og inkluderende opplæring
 • PED-1011 Normalitet, avvik og funksjonshemning
 • PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv

Emner i psykologi

 • PSY-1001 Innføring i generell psykologi
 • PSY-1003 Kognitiv psykologi
 • PSY-1005 Social psychology
 • PSY-1007 Utviklingspsykologi
 • PSY-2020 The psychology of attitudes

Emner i religionsvitenskap  

 • REL-1002 Sirkumpolære religioner
 • REL-1005 Asias religioner
 • REL-1006 New Age and new religious movements
 • REL-1017 Levende religioner i Norge

Emner i statsvitenskap

 • STV-1001 Demokrati og politikk i idéhistorisk belysning
 • STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk
 • STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk
 • STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner
 • STV-1005 Internasjonal politikk
 • STV-1006 Arctic Norway - Aspects of Politics, Government and International Relations

Emner i samfunnsplanlegging og kulturforståelse

 • SPL-1002 Samfunnsgeografi, en innføring, 10 stp.
 • SPL-2010 Plan- og nettverksstyring, 10 stp.
 • SPL-2008 Kjønn og samfunn, 10 stp.

Emner i sosiologi

 • SOS-1002 Sosiologiens klassikere
 • SOS-1003 Medisin og samfunn
 • SOS-1008 Den nordiske velferdsstaten
 • SOS-1010 Det moderne arbeidslivet
 • SOS-1011 Politiske, kulturelle og økonomisk globaliseringsprosesser
 • SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid

Språk 
Dersom studentene ønsker kompetanse i et språk, anbefales det å følge emnene for et av årsstudiene:

Utover det er det også mulig å ta emner som inngår i bachelorprogram i språk og litteratur, studieretning finsk eller studieretning samisk som morsmål.

Studentene må være oppmerksom på at enkelte språkfag krever at studenten har forkunnskaper tilsvarende nivå I eller II fra videregående skole eller at de tar et innføringskurs som går om høsten før de begynner på årsstudiet (jf. studieplanen for de enkelte språkfag).

 

Ansvarlig for siden: Anja Maria Pesch
Sist endret: 03.09.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no