Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Seksjon for lønn

Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Retningslinjer for inngåelse av kontrakt og utbetaling av honorar til selvstendig næringsdrivende

 

RETNINGSLINJER FOR INNGÅELSE AV KONTRAKT OG UTBETALING AV HONORAR TIL SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE (ENKELTPERSONFORETAK) VED UIT

Fastsatt av:

Universitetsdirektøren

Sist endret:

3. desember 2013

Gjelder fra:

3. desember 2013

Gjelder til:

 

Hjemmel:

Direktørinstruksen

Arkivref:

2009/8215-6

Formålet med retningslinjene er å sikre at inngåelse av kontrakt og utbetaling av honorar til selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak), heretter kalt oppdragstaker, blir gjort i samsvar med de krav til kontraktsinngåelse og utbetalinger som er fastsatt av myndighetene. Retningslinjene gjelder ved alle oppdrag der oppdragstaker ber om at oppgjør for tjeneste utført for UiT, heretter kalt oppdragsgiver, skal utbetales som næringsinntekt. Retningslinjene gjelder ikke ved kjøp av varer. Om skillet mellom varer og tjenester, se pkt. 1, siste avsnitt.

Øvrige definisjoner:

Lønnstaker - utfører arbeid i en annens tjeneste. Stiller sin arbeidskraft til disposisjon og underlegges arbeidsgivers ledelse og kontroll. Arbeidsgiver har instruksjonsmyndigheten og risikoen for oppdraget og står ansvarlig for resultatet.

Næringsdrivende - driver en virksomhet for egen regning og risiko. Har ansvaret for resultatet og står friere under utførelsen av oppdraget både faglig og administrativt.

 

Retningslinjene er inndelt i 3 deler: 

  1. Inngåelse av kontrakt og vurdering om selvstendig næringsdrivende eller          lønnsmottaker
  2. Avtaler for spesielle grupper
  3. Utbetalingsrutiner

 

1. Vurdering om selvstendig næringsdrivende eller lønnsmottaker og inngåelse av kontrakt

Av hensyn til trekk- og avgiftsplikten krever Skattemyndighetene at det for hvert enkelt oppdrag vurderes om honoraret skal behandles som lønn eller næringsinntekt. Vurderingen skal dokumenteres på skjemaet "Vurdering ved bestilling av tjenester fra selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak)". Skattedirektoratet har utgitt et eget hefte som gir nyttig informasjon om vurderingen, se Lønnstaker eller næringsdrivende?

Dersom resultatet av vurderingen blir at utbetalingen skal behandles som næringsinntekt så er dette et tjenesteoppdrag som reguleres av Lov om offentlige anskaffelser og retningslinjene for bestilling av varer og tjenester kommer til anvendelse.

Det skal inngås skriftlig avtale om tjenesteoppdraget mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. I tråd med Økonomireglementets pkt. 5.3.3 skal avtalen underskrives av en tilsatt med budsjettdisponeringsmyndighet.

Vurdering om selvstendig næringsdrivende eller lønnsmottaker

Vurderingen tar utgangspunkt i det konkrete oppdraget og Nøkkelopplysningene fra enhetsregistret i Brønnøysund. Oppdragstaker må selv fremskaffe utskrift av Nøkkelopplysningene fra enhetsregistret (http://w2.brreg.no/enhet/sok/). Nøkkelopplysningene dokumenterer at oppdragstaker er registrert i Enhetsregisteret og inneholder informasjon om hvilken type/typer næringsvirksomhet oppdragstaker driver.

Hovedregelen er at alle enkeltpersonforetak er pliktig å registrere seg i Enhetsregisteret. Unntak gjelder enkeltpersonforetak med årlig omsetning mindre enn kr 50 000, dersom de ikke har tilsatte eller ikke er mva. pliktige. Dersom en inngår en avtale med et enkeltpersonforetak som ikke er registrert i enhetsregistret fordi de er fritatt for slik registrering, må en opplyse om dette i avtalen som inngås. I slike tilfeller vil fødselsnummeret til den næringsdrivende erstatte organisasjonsnummeret på alle dokumenter knyttet til saken. Vurderingen om honoraret skal behandles som lønn eller næringsinntekt følger for øvrig disse retningslinjene.

Dersom en inngår avtale med et utenlandsk enkeltpersonforetak må vurderingen gjøres uten Nøkkelopplysningene. Det er egne regler for utbetaling av næringsinntekt til utenlandske enkeltpersonforetak, se kap. 3. Vurderingen om honoraret skal behandles som lønn eller næringsinntekt følger for øvrig disse retningslinjene.

Er oppdragstakeren selvstendig næringsdrivende?

Avklar først om oppdragstakeren er næringsdrivende innenfor den type næringsvirksomhet som det aktuelle oppdraget ved UiT er. Dersom en kommer fram til at oppdraget ligger utenfor oppdragstakers næringsvirksomhet skal utbetalingen behandles som lønn.

Er oppdraget utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet?

Selv om oppdragstaker er selvstendig næringsdrivende, skal det også vurderes om det konkrete oppdraget kan anses å være ledd i vedkommendes næringsvirksomhet. De viktigste vurderingskriteriene er:

  • utføres oppdraget for egen regning og risiko
  • hvem har resultatansvaret (reklamasjonsansvaret)
  • hvem har faglig og administrativ instruksjonsmyndighet

Skjemaet "Vurdering ved bestilling av tjenester fra selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak)" er et verktøy som skal benyttes til vurderingen og vil også være dokumentasjon for vurderingen som er gjort. Skjemaet skal, sammen med avtalen og Nøkkelopplysningene (evt. registerutskrift) fra Enhetsregistret vedlegges utbetalingsbilaget.

Dersom det avtalte honoraret skal fordeles over flere utbetalinger til oppdragstaker skal ovennevnte dokumentasjon følge det første utbetalingsbilaget. Ved påfølgende utbetalinger må en vise til vurderingen som ble gjort i forbindelse med første utbetaling (måned/år må oppgis).

 

Nærmere om vurderingen og noen sentrale avgrensinger

Hvem honoraret skal betales til?

Honoraret skal utbetales til den personen eller organisasjonen som det er inngått avtale med. Er avtalen inngått med en privatperson og fakturaen kommer i navnet til en forening/organisasjon eller et selskap, så er det privatpersonen som skal ha utbetalingen enten som lønnsinntekt eller honorar som næringsdrivende. Er avtalen inngått med en forening/organisasjon eller et selskap og fakturaen indikerer at det er en navngitt person som skal ha utbetalingen til sin private konto, behandles utbetalingen som lønn til personen.

 Selskaper (AS, ANS, DA mv.)

Utbetaling av honorarer til selskaper behandles som en ordinær faktura. Her vil inngått avtale være viktigste bidrag. Det må fremkomme av avtalen at det er selskapet som har påtatt seg å utføre oppdraget, og ikke enkeltperson(er).

Lag/foreninger/stiftelser - allmennyttige

Når det er inngått en avtale om kjøp av tjenester fra et lag, en forening eller en stiftelse som er allmennyttig (eks. idrettslag), skal det legges til grunn at utbetalingen kan behandles som en ordinær faktura. Oppdragstaker skal utføre et bestemt oppdrag og det vil ikke være knyttet opp mot navngitte personer. Selv om resultatansvaret ligger hos oppdragsgiver, vil dette ikke bli regnet som lønnsinntekt for de som utfører oppdraget for laget/foreningen. Ofte dreier dette seg om dugnadsinnsats som anses som en ikke-økonomisk aktivitet.

Lag/foreninger/stiftelser - av mer privat art

En slik organisasjon vil normalt drive verken allmennyttig virksomhet eller ordinær næringsvirksomhet. Aktiviteten i en slik organisasjon vil normalt kun være i medlemmenes egen interesse og honoraret vil da også normalt gå til medlemmene. Uavhengig av hvor resultatansvaret ligger vil forholdet måtte vurderes opp mot de personene som utfører oppdraget. Spørsmålet blir da om de som privatpersoner driver selvstendig næringsvirksomhet som er relevant i forhold til det oppdraget som er utført. Vurdering skal da gjøres som for privatpersoner ovenfor og vil normalt måtte behandles som lønnsinntekt.

Skillet mellom kjøp av en tjeneste og kjøp av en vare

Det kan av og til være vanskelig å avgjøre om avtalen som inngås dreier seg om kjøp av tjeneste eller en vare. Dersom vi bestiller et ferdiglaget produkt, f. eks. et fotografi eller en artikkel så gjelder bestillingen en vare. Bestiller vi derimot en fotograf til å ta bilde av et bestemt motiv (bestillingsverk) eller en forfatter til å skrive en bestemt artikkel, så gjelder bestillingen en tjeneste. Det samme er tilfellet dersom UiT leverer materiale til et laboratorium for analyse. Oppgjøret for analysen skal behandles som kjøp av en tjeneste. 

 

2. Avtaler for spesielle grupper

Eksamensvakt

Behandles som lønnsinntekt. Det er UiT som har instruksjonsmyndigheten og risikoen når det gjelder gjennomføringen av eksamen og kan derfor ikke utbetale godtgjørelsen som næringsinntekt. (Blanketten lønn og godtgjørelser sendes til Seksjon for lønn).

Sensorarbeid

Behandles som lønnsinntekt. Dette gjelder sensur på alle nivåer (bachelor-, master- og dr. gradsnivå). Det er UiT som har instruksjonsmyndigheten og risikoen når det gjelder gjennomføringen av sensuren og UiT står ansvarlig for resultatet og kan derfor ikke utbetale godtgjørelsen som næringsinntekt. (Blanketten kontrakt om sensur sendes til Seksjon for lønn).

Det gis ikke ekstra godtgjøring til interne sensorer (ansatte i hel- eller deltidsstilling ved UiT).  Se pkt 7.1 i "Retningslinjer for regulering av arbeidstid ved UiT" (fastsatt 13.10.10, 2010/5805). Nærmere om ekstern versus intern sensor, se Forskrift for eksamener ved UiT (§ 41).

Bedømmelser

Arbeid i bedømmelseskomiteer og i sakkyndige utvalg i forbindelse med tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger og i forbindelse med personlig opprykk etter kompetanse ved UiT behandles som lønnsinntekt. Det er UiT som har instruksjonsmyndigheten og risikoen når det gjelder gjennomføringen av bedømmelsen og UiT står ansvarlig for resultatet og kan derfor ikke utbetale godtgjørelsen som næringsinntekt. (Blanketten kontrakt om bedømming sendes til Seksjon for lønn).

Arbeid i bedømmelseskomiteer behandles også som lønnsinntekt jf. Skattloven § 5-10 bokstav b. (Blanketten lønn og godtgjørelser sendes til Seksjon for lønn). Det gis ikke ekstra godtgjøring til interne medlemmer i bedømmelseskomiteer (ansatte i hel- eller deltidsstilling ved UiT).  Se pkt 7.1 i "Retningslinjer for regulering av arbeidstid ved UiT" (fastsatt 13.10.10, 2010/5805). Nærmere om ekstern versus intern sensor, se Forskrift for eksamener ved UiT (§ 41).

Arbeid i styre, representantskap, utvalg, råd og lignende

Behandles som lønnsinntekt jf. Skattloven § 5-10 bokstav b. (Blanketten Styrer, råd og utvalg sendes til Seksjon for lønn). Det gis ikke ekstra godtgjøring til ansatte ved UiT som deltar i utvalgsarbeid.  Se pkt 7.3 i "Retningslinjer for regulering av arbeidstid ved UiT" (fastsatt 13.10.10, 2010/5805).

Undervisning og forelesninger

Arbeid i forbindelse med undervisning og forelesninger behandles som lønnsinntekt. Det er UiT som har instruksjonsmyndigheten og risikoen når det gjelder gjennomføringen av undervisningen/forelesningene og UiT står ansvarlig for resultatet og kan derfor ikke utbetale godtgjørelsen som næringsinntekt. (Blanketten Kontrakt om undervisning sendes til Seksjon for lønn).

Veiledere

Må avgjøres om godtgjørelsen som skal utbetales skal behandles som lønn eller næringsinntekt i hvert enkelt tilfelle. Avgjørelsen må ta utgangspunkt i avtalen som inngås vurdert opp mot kriteriene i skjemaet ”Vurdering ved bestilling av tjenester fra selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak). Sentralt her er om oppdraget utføres for egen regning og risiko, hvem som har resultatansvaret (reklamasjonsansvaret) hvem som har faglig og administrativ instruksjonsmyndighet. 

Egne ansatte

Hovedregelen er at ordinært arbeid ved UiT skal utføres av arbeidstakere, se DL 200801627-1). I NOU 1999: 18, Organisering av oppdragsvirksomhet, fastslår Kunnskapsdepartementet at UiT ikke kan engasjere tilsatte til å utføre oppdrag som næringsdrivende/firma eller for firma.

Unntaksvis, og bare når oppdraget ligger klart utenfor den tilsattes arbeidsområde, kan det i spesielle tilfeller utbetales honorar til egne tilsatte som oppdragstakere. Universitetsdirektøren eller personal- og organisasjonsdirektøren avgjør slike saker etter en begrunnet søknad fra fakultetet/enheten. I søknaden må det gjøres rede for det oppdraget som skal utføres. I tillegg må det gjøres rede for arbeidsoppgavene som vedkommende arbeidstaker har i sin stilling ved UiT.

Følgende bilag må vedlegges søknaden:

  

3. Utbetalingsrutiner

Utbetaling som næringsinntekt

Ved utbetaling som næringsinntekt skal skjemaet "Selvstendig næringsdrivende - honorar/godtgjøring" benyttes. Dersom det er beregnet merverdiavgift av honoraret må fakturabeløpet splittes. Bruk TT-kode 2206 på honoraret og TT-kode 2505 på merverdiavgiften. Merverdiavgiften konteres på konto 5331 med samme sted og prosjekt/tiltak som honoraret.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges utbetalingsbilaget:

  • faktura fra enkeltpersonforetaket
  • avtale om oppdrag
  • skjema for vurdering ved bestilling av tjenester fra selvstendig næringsdrivende
  • utskrift av Nøkkelopplysningene (evt. registerutskrift) fra Enhetsregisteret

Fakturaen fra oppdragstaker må være merket med ansattnummer og navnet til personen som har inngått avtalen på vegne av UiT.

Vær oppmerksom på at selvstendig næringsdrivende ikke kan levere reiseregning i tillegg til faktura. Oppdragstaker driver virksomheten for egen regning og alle kostnader må inngå i den avtalte prisen for tjenesteoppdraget. Oppdragstaker har heller ikke anledning til å kjøpe flybilletter, hotellopphold etc. for oppdragsgivers regning. Det beregnes ikke feriepenger, pensjon eller arbeidsgiveravgift av honorar utbetalt til oppdragstaker.

Dersom utbetalingen er til et utenlandsk enkeltpersonforetak må en krysse av i rubrikken for utenlandsk foretak på utbetalingsbilaget. Honoraret konteres på kto 6799, Andre tjenester, med TT-kode 2504. Skjemaet Account informatiom må også vedlegges utbetalingsbilaget. Utbetalingsbilagene sendes til Seksjon for lønn for utbetaling.

Utbetaling som lønnsinntekt

Dersom en etter vurderingen i forbindelse med avtaleinngåelsen kommer fram til at oppdraget skal behandles som lønn, skal blanketten "Lønn og godtgjørelser" benyttes. Husk skattekort dersom denne ikke er levert tidligere. Utbetalingsbilaget sendes til Seksjon for lønn for utbetaling.

Ansvarlig for siden: Idar Indrevoll
Sist endret: 03.12.2013


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no