Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk/ Oahpaheaddjeoahpu ja pedagogihka instituhtta


Enheter:
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Utdanning, samfunn og oppvekst

Kort presentasjon av gruppen

Forskningsgruppens medlemmer representerer ulike teoretiske tilnærminger til utdanning, samfunn og oppvekst; fra psykologiske til kulturelle og historisk-sosiologiske perspektiver. En felles interesse for medlemmene er forankringen av egen forskning i grunnleggende vitenskapsteoretisk og pedagogisk-filosofisk tenkning, selv om ikke alle ønsker å fordype seg i grunnlagsproblemer. For enkelte medlemmer av gruppen vil deltakelsen innebære en større mulighet til å forankre et substansielt forskningsfelt vitenskapsteoretisk og filosofisk, mens for andre vil interessen for å utforske forholdet mellom grunnleggende teorier kunne forfølges mer vedvarende. Gruppens medlemmer vil slik kunne komplettere hverandres faglige kompetanse til gjensidig inspirasjon og gjensidig nytte.

Den faglige bredden som gruppen representerer vil innebære at den må dele seg inn i undergrupper når det gjelder prosjektakkvisisjon. Allerede nå eksisterer mindre grupper som samarbeider om avgrensede prosjekter og enkeltforskere som innehar spisskompetanse på spesifikke underområder av den generelle tematikken for gruppen. For disse undergruppene og enkeltforskerne vil det være en fordel å ha et bredere faglig miljø å spille på, som likevel ikke er faglig fragmentert og som gir mulighet til å utvikle nye samarbeidsrelasjoner.

Pedagogikkfaget ved Universitetet i Tromsø har fra første stund hatt en samfunnsorientert profil, til forskjell fra tilsvarende studier andre steder i landet. Studiet i pedagogikk inngikk i begynnelsen i et felles grunnfag i samfunnsvitenskap. Meningen var at den pedagogiske forskningen både skulle være samfunnsvitenskapelig, gjerne tverrfaglig orientert og dessuten filosofisk reflektert, samtidig som den var relevant for praksis. Denne arven viderefører vi i forskningsgruppen for ”Utdanning, samfunn og oppvekst” ved å rette oppmerksomheten mot skolens sosiale og kulturelle kontekst, både i fortid og samtid, samt elevenes forutsetninger for læring og utvikling som de bringer med seg inn i skolen. Perspektivet på skolen som samfunnsinstitusjon, som både former enkeltindivider og grupper og selv blir formet av mer omfattende samfunnsprosesser, men som også gir rom for den enkeltes selvstendighet, initiativ og kreativitet legger gruppen til grunn for sin samlede forskningsvirksomhet. Med dette felles utgangspunktet vil ulike teori- og forskningstradisjoner som er representert blant gruppens medlemmer komplettere hverandre.

Medlemmer:

Førsteamanuensis Liv Helene Willumsen, førsteamanuensis Randi Skjelmo, førsteamanuensis Andrew Kristiansen, førsteamanuensis Gerd Stølen, førsteamanuensis Bengt Ove Andreassen, universitetslektor Ellen Dahl, universitetslektor Gryne Sandberg, førstelektor Håkon Rune Folkenborg, førstelektor Else Marie Øvrebø, førstelektor Roald Larsen, stipendiat Trine Kofoed, stipendiat Hilde Brox, førsteamanuensis Gry Paulgaard, stipendiat Anne-Marith Rasmussen, professor Edmund Edvardsen, førsteamanuensis Anne Pernille Kran, førsteamanuensis Tone Skinningsrud, førsteamanuensis Vidar Vambheim, førsteamanuensis Jarle Bakke.

Kontaktperson(er):

Tone Skinningsrud

 

 

Ansvarlig for siden: Marcela Douglas
Sist endret: 03.05.2011


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no