Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
Fakturaadresse
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
NO-9037 Tromsø


Organisasjonsnummer
970 422 528

Vedlegg til alle arbeidsrutinene

FORMÅL OG OMFANG 
2ANSVAR OG MYNDIGHET
DEFINISJONER
REFERANSER

1.  FORMÅL OG OMFANG

Disse arbeidsrutinene skal sikre ansatte, studenter og gjesteforsker mot ulykker og helseskader. Videre skal arbeidsrutinene sikre at alt arbeid utført ved Universitetet i Tromsø blir utført på en sikker måte, og i samsvar med lover og forskrifter. Arbeidsrutinene gjelder for alle ansatte, gjesteforskere og studenter som utfører arbeid ved UiT

2.  ANSVAR OG MYNDIGHET

I henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har ansvarlig leder og kurslærer ansvar for:

  • å legge forholdene til rette slik at disse retningslinjene kan overholdes
  • at arbeidstakerne og studentene gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at de får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig
  • opplæring 
  • at nødvendig verneutstyr er tilgjengelig og blir brukt  

Arbeidstakerne og studentene har ansvar for å:

  • følge gjeldende rutiner
  • bruke nødvendig verneutstyr
  • melde fra til ansvarlig leder eller kurslærer om eventuelle feil og mangle

 

3.  DEFINISJONER

ADR:

Den til enhver tid gjeldende utgave av den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods, inngått i Genève den 30. september 1957.

ADR-kompetanse- bevis:

Særskilt kompetansebevis utstedt i henhold til kapittel 7 i forskrift eller slikt bevis utstedt av annen kontraherende part etter ADR-avtalen.

Ansvarlig leder:

Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere

Arbeidstaker:

Alle som har et arbeidsforhold ved Universitetet i Tromsø (inkl. eksternt finansierte), samt gjesteforskere og studenter som i prosjekt er knyttet til forskningslaboratorium

Avtrekksskap:

Det finnes flere typer: lukket avtrekksskap, avtrekksbenker av type LAF-benk (laminar air flow og fleksible punkt avsug. Her det bare lukket avtrekksskap som omtales.

Biologiske faktorer:

Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endoparasitter og prioner som kan fremkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker. Biologiske faktorer kan være naturlig forekommende eller genmodifiserte.

Brannfarlige væsker i klasse A:

Væsker med flammepunkt høyst +23 grader Celsius

Brannfarlige væsker i klasse B:

Væsker med flammepunkt over  +23 grader Celsius, men ikke over +55 grader Celsius

Bruker:

Arbeidstaker / student  som er brukere av utstyr.

Cytostatica:

Cellegift; kjemiske forbindelser som stanser eller hemmer cellevekst

Desibel:

Lydens styrke: lydenergien (dB). Bølger med høy frekvens og store utslag transporterer mye energi.

Eksplosjonsfarlig rom:

Med eksplosjonsfarlige rom menes rom eller deler av rom hvor det er eksplosjonsfare pga eksplosive stoffer eller pga at luften normalt er, eller leilighetsvis, kan bli blandet med brannfarlig gass.

Eksempler: lakkblanderom, fyrrom, garasje, maskinrom for hydraulisk heis og laboratorier

Farlig avfall:

Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensinger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Farlig gods:

Farlig gods er en fellesbetegnelse på kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander, som har slike egenskaper at de representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell. 

Forskrift om landtransport av farlig gods definerer hvilke kjemikalier som er å regne som farlig.

Forplantningsskade:

Skade på den enkeltes forplantningsevne eller skade/sykdom påført barnet som følge av 1) påvirkning før fødselen og/eller 2) påvirkning gjennom morsmelken

Frekvens:

Lydens tonehøyde: antall svingninger pr sekund (Hz)

GMO:

Mikroorganisme, plante, eller dyr hvor den genetiske samansettingen er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi

Inneslutning:

Barrierer som anvendes for å unngå at biologiske faktorer kommer i utilsiktet kontakt med mennesker eller miljø.

Ioniserende stråling:

Radioaktivitet og røntgenstråling

Kurslærer:

Kursansvarlig for laboratoriekurs for studenter, samt den som veileder på slike kurs

Legemiddel:

Med legemidler forstås stoffer, droger eller preparater som er bestemt til eller utgis for å brukes til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr, eller til ved innvortes eller utvortes bruk å påvise sykdom.

Mikroorganisme:

  

Enhver cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhet som er i stand til å formere seg eller til å overføre genetisk materiale, omfatter også virus, viroider, plante- eller dyreceller (inkl. humane) i kultur

Motorvogn:

Bakkegående, motordrevet, ikke skinnegående, framkomstmiddel

Sikkerhetsbenk:

Beskytter både prøver og operatør

Sikkerhetsrådgiver:

I virksomheter som klassifiserer, pakker, fyller, laster, sender, mottar for transport, formidler transport, transporterer, losser eller på annen måte kommer i befatning med transport av farlig gods på veg og jernbane skal det være utpekt en sikkerhetsrådgiver. Formålet er å forebygge skade på liv, miljø eller materielle verdier.

Sterilbenk:

Beskytter bare prøven

Student:

Registrert student ved Universitetet i Tromsø

Ultralyd:

Lyd med høy frekvens (>18 000 Hz)

Varmt arbeid:

installasjons-, monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

YL-gruppe:

YL-gruppe gir informasjon om behovet for tilførsel av frisk luft slik at konsentrasjonen av et løsemiddel i arbeidsatmosfæren ikke skal overstige den administrative normen.

 

4.  REFERANSER

Før du starter opp arbeidet med nye stoffer sett deg inn opplysningene som er gitt i Sikkerhetsdatablad (SDS). Se elektronisk stoffkartotek.  Bruk nødvendig verneutstyr og sett deg inn i  / klargjør førstehjelpstiltak. Rapporter farlige situasjoner/uhell ved utfylling av skjema for intern melding av skader, nestenulykker og yrkessykdommer

Varsling av ulykker

 

Forskrifter, Lover, Retningslinjer og Info

Generelt:

 Retningslinjer ved UiT 
 Lover og retningslinjer på Lovdata.no
 Forskrifter og info på Arbeidstilsynet
 Arbeidsrutiner for Risikofylte Arbeidsoppgaver ved UiT  
 HMS informasjon ved Universitetet i Tromsø
 

HMS-opplæring: Sikkerhet på lab ved UiT: Avfall - Avtrekkskap - Biologisk materiale - Sikkerhet felt, tokt  og utlandet - Sikkerhet på laboratoriet - Stoffkartoteket - Strålevern

 Miljøstatus i Norge    

 

Nøkkelord:

Arbeidsmiljøloven

 Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
 Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø
 Veiledning om arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer (Arbeidstilsynet) 
 Arbeidstilsynets forskrifter 
 Arbeidstilsynets brosjyre laboratoriet - sikkerhet og arbeidsmiljø 
 Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (Arbeidstilsynet)

Avfallsrutiner UiT 

Avtrekkskap

Info om avtrekkskap på UiT

Universitetet i Bergen - Bruk av avtrekkskap

Biologiske faktorer - Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp) på arbeidsplassen

Biologiske faktorer (Arbeidstilsynet)

 

Brannfare

Brann- og eksplosjonsvernloven

Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (gjelder bare for Svalbard)

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

 

Cytostatika

Håndtering av cytostatika utenfor sykehus

Håndtering av cytostatika: Cytostatikaboken

  

Etidiumbromide

Towson University - Princeton University - Indiana University

 

Genteknologiloven - framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m.

Genmodifiserte mikroorganismer

Undervisning med genmodifiserte mikroorganismer

Dyreforskriften - genmodifiserte dyr

Planteforskriften - genmodifiserte planter

Bioteknologinemda > Genmodifiserte organismer

 

SDS-sikkerhetsdatablad

Stoffkartoteket (UiT)

Gasser - AGA Norge - Yara - Air-Liquide

Annet - VWR - Sigma-Aldrich

Utarbeidelse og distribusjon av HMS-datablad

Internkontrollforskriften - systematisk HMS-arbeid i virksomheter

Kjemikalieforskriften - vern mot kjemikalier

Veiledning til kjemikalieforskriften (Arbeidstilsynet)

Brannfarlige varer, væsker og gasser under trykk (gjelder bare for Svalbard)

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

YL og luftbehov

Stofflisten

Legemiddelloven - legemidler m.v.

Forskrift om legemiddelklassifisering

Felleskatalogen Søk etter aktuelle legemidler

Produsentuavhengig legemiddelinformasjon: RELIS

 

Legionella - Midlertidig tiltak for å hindre overføring av Legionella via aerosol

Legionella (Arbeidstilsynet)

Rengjøring og desinfisering av innretninger som kan overføre Legionella

 

Merkeforskriften - Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier  

 

Skjemaer og lignende

Registreringsskjema for prosjekt som inkluderer arbeid med ioniserende stråling

Skademeldingsskjema

Strålevernforskriften - strålevern og bruk av stråling

Forskrift om abeid med ioniserende stråling

Aktivitetsgrenser radioaktive kilder

Statens Personal Håndbok

Statens Strålevern

 

Transport - Forskrift om landtransport av farlig gods 

  

Ulykker

Varsling av ulykker

Skademelding og avviksbehandling

Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen

 

UV-stråling - Veileder for bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC)

Sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling (UVC-kilder). NTNU

INCIRP Guidelines

Statens strålevern Ultrafiolett stråling, sol og solarier: Publikasjoner > Strålevern Hefte > hefte 19.

 

Varmt arbeid - Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid).

Lov om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (gjelder bare for Svalbard)

Varmt arbeid (Arbeidstilsynet)

Ansvarlig for siden: Thale Henden
Sist endret: 30.08.2009


Del på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no