Universitetet i Tromsø - Startsida Universitetet i Tromsø - Startsida
 
Institutt for historie og religionsvitenskap (IHR)


Hansen, Lars Ivar

Professor
Historie og religionsvit.

Funksjon
Professor i historie

Telefon
776 44358

Epost

Kontor/besøksadresse
Breiviklia
BRELIA H 306
Lars Ivar Hansen

Stillingsbeskrivelse

Professor i middelalderens og tidlig nytids historie


Biografiske data

Født 1947. Tilknyttet Univ. i Tromsø siden 1976. Dr. philos. Tromsø 1991. Professor ved Samisk-etnografisk avdeling, Tromsø Museum/IMV 1991-1992. Ansatt i nåværende stilling fra 1993. Professor II i eldre samisk kulturhistorie ved Middelaldersentret, Universitetet i Oslo 1994-2002.


Verv

Redaktør av skriftserien "Speculum Boreale".


Forskerprofil i Cristin

Forskningsinteresser
 • Økonomisk og sosial historie i middelalder og tidlig nytid, herunder særskilt:
  -  Slektskapsrelasjoners og andre sosiale nettverks betydning i middelalder og tidlig nytid
  -  Prinsipper for eiendomsoverføring ved arv og giftermål, i skjæringsfeltet mellom slektsgruppe, parfamilie, stat og kirke
 • Rettshistorie, kanonisk rett
 • Rettighetsforhold knyttet til utnytting av felles-ressurser (almenning og utmark)
 • Samisk historie, kultur og rettssituasjon:
  -  Samiske rettigheter til land og vann i historisk perspektiv
 • Sosiale og økonomiske nettverk på Nordkalotten i eldre tid, interetniske relasjoner og samhandling

Forskningsprosjekter
 1. "Prinsipper for eiendomsoverføring mellom generasjonene i middelalderen og tidlig nytid."- Fokus ligger på hvilke strategier som ble tillempet i forhold til arv og medgift, i skjæringsfeltet mellom interessene til slektsgruppene, kjernefamiliene, samt institusjoner som stat og kirke. - Problematikken er foreløpig belyst gjennom flere artikler om praksis og strategier blant bøndene i Vest-Telemark.
   
 2. "Etniske forhold, befolkningsvekst og ressurs-tilgang i Astafjord 1700 - 1900."
  - Prosjektet omfatter det tidligere Astafjord (eller Ibestad) prestegjeld - et område som i dag dekkes av kommunene Ibestad, Salangen, Lavangen, Gratangen og Grovfjord-delen av Skånland. Siktemålet er å studere samspillet mellom folketallsutvikling og ressurstilgang i et område med fleretnisk bosetning, og hvordan råderetten over ulike ressurs-enheter har variert mellom og innen de forskjellige folkegruppene (samer, nordmenn og kvener).
   
 3. "Creating the New North: Manifestations of central power in the North AD 1000-1600"
  - eit fleirfagleg program for å koordinere og fremja forskingssamarbeid mellom arkeologi, historie og kunstvitskap. Programmet utgjer eit langsiktig initiativ for å oppnå ny og betre forståing av den historiske utviklinga innanfor busetnad, samfunn og identitet i på Nordkalotten i mellomalderen, og særskilt den rollen som veksande statar og kyrkjeorganisasjonen spelte. Ein hovuddimensjon ved programmet er å fokusere på korleis dei nordlegaste områda i Europa gjekk frå å vera prega av eit ope samspel mellom ulike etniske grupper til å utgjera nordlege periferiområde underlagt veksande statar med administrative senter lenger sør. I prosjektleiinga saman med prof. Reidar Bertelsen (arkeologi), prof. Richard Holt (historie) og prof. Lena Liepe (kunstvitskap).
   
 4. "Nettverk, samhandling og mobilitet blant samene i Øst-Finnmark og i Enare på slutten av 1500-tallet." -  Delprosjekt innenfor CAS-prosjektet "Early Networking in Northern Fennoscandia 6000 BC - 1600 AD".
  Prosjektet fokuserer på den demografiske og økonomiske variasjonen blant den samiske befolkningen langs kysten fra Alta til Varanger, og fra Suondavaara til Ohcejohka- og Anár-siidaene i innlandet. Mangfoldet og den skiftende utviklingen knyttes bl.a. opp mot samenes varierende deltakelse i forskjellige økonomiske og sosiale nettverk. Opphold ved Senter for grunnforskning, Oslo 2008/2009.

Andre publikasjoner

Et utvalg publikasjoner fra de siste ti år:

Bøker:

 1. Astafjord bygdebok, Historie bd. 1, Fra eldre jernalder til ca. 1570 [=A regional history of the parish Astafjord, Southern Troms, from the older Iron Age until 1570 appr.], published by Lavangen kommune, 2000, 376 p.

 2. Astafjord bygdebok, Historie bd. 2, Astafjord ca. 1570 - ca. 1730, [=A regional history of the parish Astafjord, Southern Troms, from ca. 1570 until ca. 1730], published by Lavangen kommune, 2003, 493 p.

 3. (Sammen med Bjørnar Olsen:) Samenes historie fram til 1750 [=The history of the Sami until 1750 A.D.], Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2004 (427 p.)

 4. (Sammen med Bjørg Evjen, red.): Nordlands kulturelle mangfold: etniske relasjoner i historisk perspektiv, [=The cultural diversity of Nordland County, Norway: Ethnic relations in historical perspective], Pax Forlag, Oslo 2008 (ISBN: 978-82-530-3113-2, ib.), 348 p.

Artikler:

 1. "Politiske og religiøse sentra i Nord-Norge: Sentrumsfunksjoner i en flerkulturell kontekst", [=Political and Religious centres in Northern Norway: Centre Functions in a Multi-cultural Context ], in: Ulf Drobin (ed.): Religion och samhälle i det förkristna Norden. Ett symposium, Odense: Odense universitetsforlag 1999.

 2. "Ætten i de eldste landskapslovene - realitet, konstruksjon og strategi", [ = The Kin Group of the oldest Regional Laws - Reality, Construction and Strategy ], in: Norm og praksis i middelaldersamfunnet (Kulturtekst nr 14), Bergen: Senter for europeiske kulturstudier, 1999.

 3. "Om synet på 'de andre' - ute og hjemme. Geografi og folkeslag på Nordkalotten i følge Historia Norvegiae" [= On the view of "the others" - abroad and at home. Geography and peoples of the Northerns areas according to Historia Norvegiae], in: Ekrem, Mortensen, Skovgaard-Petersen (eds.): Olavslegenden og den latinske historieskrivning i 1100-tallets Norge. Museum Tusculanums forlag, Københavns Universitet, 2000, p. 54-87.

 4. "Slektskap som innfallsvinkel til førmoderne samfunn" [= The study of kinship as an approach to premodern societies], in: Holmgang - Om førmoderne samfunn, Festskrift til Kåre Lunden, Tid og tanke, Skriftserie fra Historisk Institutt, Univ. i Oslo, Nr. 4, Oslo 2000, p. 103-132.

 5. "Den dynamiske etnisiteten og dens skiftende uttrykk" [= The dynamic ethnicity and its shifting expressions], in: Jan Eivind Myhre (red.): Historie, etnisitet og politikk, Stensilserie B. nr. 59, Institutt for historie, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Univ. i Tromsø, Tromsø 2000, p. 29-54.

 6. "Èpokha vikingov i rannee srednevekovje", "Vysokoe srednevekovje" & "Pozdnee srednevekovje", contributions about the Viking Period and Middle ages to the textbook: Sosedi na krajnem severe. Rossija i Norvegija ot pervykh kontaktov do Barenceva sotrudničestva [= Neighbours in the high North: Russia and Norway from the first contacts until the Barents region cooperation], Murmansk 2001, p. 11-61.

 7. Grensefastsettingen på Nordkalotten fra middelalderen til 1751: Folkeslag - strategier - prinsipper" [=The establishment of borders on the 'North Calotte" from medieval times until 1751: Peoples - strategies - principles], in: Fagertun, Myhre og Ryymin (eds.): Det farefulle nord. Trusler og trusseloppfatninger knyttet til Nord-Norge gjennom tusen år, Skriftserie fra Institutt for historie, Universitetet i Tromsø, Nr. 1, Tromsø 2001, p. 11-51.

 8. Trondenes kannikgjeld" [= The Trondenes canonry], in: St.Imsen (red.): Ecclesia Nidrosiensis 1153 -1537, Senter for middelalderstudier, NTNU, Skrifter nr. 15, Tapir 2003, p. 255-77.

 9. "Fra Nöteborgsfreden til Lappekodisillen, ca. 1300 - 1751. Folkegrupper og statsdannelse på Nordkalotten med utgangspunkt i Finnmark," [= From the Peace of Nöteborg/Orekhovec to the Lapp Codicil ca. 1300 - 1751. Ethnic Groups and State Formation in Northern Fennoscandia with a central viewpoint in Finnmark], in: St. Imsen (ed.): Grenser og grannelag i Nordens historie. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag 2005, (ISBN 82-02-24828-0), p. 362-386.

 10. "The Concept of Kinship According to the West Nordic Medieval Laws," in: Tamm, Ditlev & Helle Vogt (eds.): How Nordic are the Nordic Medieval Laws? København: University of Copenhagen Press 2005. (ISBN 87-989078-1-6), s. 170-201.

 11. "The overlapping taxation areas of the North and the nature of the Russian-Norwegian border in Medieval and Early Modern times," in: T. Jackson & J.P. Nielsen (eds.): Russia - Norway. Physical and Symbolic Borders. Moskva, Languages of Slavonic Culture 2005, p. 40-61.

 12. "Sami Fisheries in the Pre-modern Era: Household Sustenance and Market Relations", in: Acta Borealia, vol 23 (2006), No. 1., p. 56-80.

 13. "Grenseoverskridende reindrift i en grenseløs tid: Reindrift i nordre Nordland på begynnelsen av 1600-talleet," [= Border-crossing reindeer herding in an era without borders: Reindeer management in Northern part of Nordland county in the early part of the 17th century], in: Broderstad, E. G., Niemi, E. & I. Sommerseth (red.): Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905.Senter for Samiske Studier. Skrifter 2007 (14) s. 21-36.

 14. "Om biskop Eystein Aslaksson av Oslo og hans statutt for Øvre Telemark," [= About bishop Eystein Aslaksson of Oslo and his statute for Upper Telemark], in: "Sjå deg attyvi". Årsskrift for Fyresdal Sogelag 2007 (17) s. 18-34.

 15. "Sjøsamene i Salten fogderi ca. 1600-1760: folketall og jordeiendomsrettslige vilkår," [=The Sea Sami of Salten bailiwick c. 1600-1760: Population numbers and legal conditions of land ownership] in: Bjerkli, Bjørn (red.): Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget, Oslo, (Norges offentlige utredninger), Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning. 2007 (ISBN 978-82-583-0940-3), s. 223-249.

 16. "Freeholding peasants in Telemark between strategies of in-marriage and joint ownership," in: Iver­sen, Tore; Myking, John Ragnar & Gertrud Thoma (eds.): Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government.Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2007 (ISBN 978 82 519 21947) s.267-282.

 17. ”Varanger-siidaen: Et handelssentrum”, i: Niemi E. & Smith-Simonsen, Chr. (red.): Det hjemlige og det globale. Festskrift til Randi Rønning Balsvik, Oslo 2009, s. 349-367.

 18. ”Arkaiske bønder eller alternativ sosial logikk ? Om telemarksbøndenes forhold til stat, eiendom, kirke og helvete i middelalderen”, i: Orning, Esmark & Hermanson (red): Gaver, ritualer og konflikter - Et rettsantropologisk perspektiv på nordisk middelalderhistorie, Oslo 2010, s. 117 – 159.

 19. “The Arctic Dimension of 'Norgesveldet'”, i: Imsen, St. (red.): The Norwegian Domination and the Norse World c.1100 - c.1400, Trondheim 2010, s. 199-228.

 20. ”Samene i lokalhistorien: Utfordringer og erfaringer”, i: Heimen, vol. 47, nr. 4 – 2010, s. 315-340.


Priser og utmerkelser

2010: Tildelt pris av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i Uppsala for ”… framstående innsatser innom forskningen om samernas historie, särskilt om kontakterna mellan nordbor och samer”.Arbeider i CRIStin

 • Hansen, Lars Ivar. The Field of Property Devolution in Norway during the Late Middle Ages: Inheritance settlements, Marriage Contracts and Legal Disputes. Brill Academic Publishers 2013 ISBN 978-90-04-24367-5.s 247 - 277.
 • Hansen, Lars Ivar. Skattelister som kilde til mobilitet blant samer på 1500-tallet. 2013 (XXXIV) ISBN 978-82-7142-064-2. ISSN 0085-7394.s 77 - 94.
 • Hansen, Lars Ivar. Inheritance, Property and Marriage in Medieval Norway. Boydell & Brewer 2013 ISBN 978-1-84383-833-3.s 11 - 30.
 • Hansen, Lars Ivar. Marriage Among the Land-owning Peasants of southern Norway: A Device for Social Reproduction of the Peasant Elite. DJØF Forlag 2012 ISBN 978-87-574-2689-2.s 249 - 271.
 • Hansen, Lars Ivar. Juxta paganos: The Delineation of the Religious Frontier in the North. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0175-7.s 301 - 330.
 • Hansen, Lars Ivar. Networks, Diversity and Mobility among the Northern Sámi in the 16th Century. Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2012 (265) ISBN 978-952-5667-39-4. ISSN 0355-0230.s 217 - 239.
 • Hansen, Lars Ivar. Näkökulmia saamelaisten historiankirjoitukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2011 (234) ISBN 978-952-222-220-6. ISSN 0562-6129.s 177 - 207.
 • Hansen, Lars Ivar. Norwegian, Swedish and Russian 'tax lands' in the North. Tapir Akademisk Forlag 2011 (-) ISBN 978-82-519-2563-1.s 295 - 330.
 • Hansen, Lars Ivar. The Russian-Norwegian Border in Medieval and Early Modern Times. Novus Forlag 2011; Volum CXXXIX (139) ISBN 978-82-7099-651-3. ISSN 0332-6217.s 355 - 367.
 • Hansen, Lars Ivar. The Concept of Kinship According to the West Nordic Medieval Laws. DJØF Forlag 2011 ISBN 978-87-574-2606-9.s 177 - 206.
 • Hansen, Lars Ivar. The Registers of the 'Sami Tax' from 1600 to 1750, and Their Usefulmess for Reconstructing Population Development and Settlement in Northern Nordland, Norway.. Berghahn Books 2011 ISBN 978-0-85745-000-5.s 135 - 147.
 • Hansen, Lars Ivar; Holt, Richard; Imsen, Steinar. Fra Kharybdis til Ginnungagap. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 9 - 12.
 • Hansen, Lars Ivar. Formuesfellesskap og arverett i seinmiddelalderens Norge. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-152-3.s 51 - 69.
 • Hansen, Lars Ivar; Holt, Richard. Samhandling, samfunnsmakt og omdanning i nord. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 30 - 45.
 • Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Sámi. Oxford University Press 2010 ISBN 978-0-19-866262-4.s 1458 - 1459.
 • Hansen, Lars Ivar. Samene i lokalhistorien: Utfordringer og erfaringer. Heimen 2010; Volum 47 (4). ISSN 0017-9841.s 315 - 340.
 • Hansen, Lars Ivar. Chapter 9: The Arctic Dimension of 'Norgesveldet'. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2563-1.s 199 - 228.
 • Hansen, Lars Ivar. Sami Fisheries in the Pre-Modern Era: Household Sustenance and Market Relations. (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7746-011-6.s 37 - 58.
 • Hansen, Lars Ivar. Arkaiske bønder eller alternativ sosial logikk? Om telemarksbøndenes forhold til stat, eiendom, kirke og helvete i middelalderen. Unipub forlag 2010 ISBN 9788274774582.s 117 - 159.
 • Hansen, Lars Ivar. Sami Fishing in the Pre-Modern Era: Household Sustenance and Market Relations. 2009 ISBN 978-3-89757-432-8. ISSN 1860-9899.s 65 - 82.
 • Evjen, Bjørg; Hansen, Lars Ivar. One people - many names: on different designations for the Sami population in the Norwegian county of Nordland through the centuries. Continuity and Change 2009; Volum 24 (2). ISSN 0268-4160.s 211 - 243.s doi: 10.1017/S0268416009007164.
 • Hansen, Lars Ivar. Varanger-siidaen: Et handelssentrum.. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 349 - 367.
 • Evjen, Bjørg; Hansen, Lars Ivar; Nielssen, Alf Ragnar. Etniske grupper og flerkulturelle forhold : tidligere forskning. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 307 - 318.
 • Hansen, Lars Ivar; Storm, Dikka. Kystsamisk befolkning på 1500-tallet og første halvdel av 1600-tallet. (data) (prosjekt) 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 24 - 32.
 • Hansen, Lars Ivar. Den sjøsamiske befolkningen i Salten fogderi ca. 1600 - 1760. Omfang, lokalisering og rettigheter til jord. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 51 - 86.
 • Hansen, Lars Ivar. Hvalrekst i Kaldfjorden på 1780-tallet.. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 116 - 121.
 • Hansen, Lars Ivar; Evjen, Bjørg. Kjært barn - mange navn. Om forskjellige betegnelser på den samiske befolkningen i Nordland gjennom århundrene. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 17 - 47.
 • Evjen, Bjørg; Hansen, Lars Ivar; Nielssen, Alf Ragnar. Etniske grupper og flerkulturelle forhold - tidligere forskning. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 307 - 318.
 • Hansen, Lars Ivar. Freeholding peasants in Telemark between strategies of in-marriage and joint ownership. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-21947.s 267 - 282.
 • Hansen, Lars Ivar. Grenseoverskridende reindrift i en grenseløs tid: Reindrift i nordre Nordland på begynnelsen av 1600-talleet. Senter for samiske studier - skriftserie 2007 (14). ISSN 0804-6093.s 21 - 36.
 • Hansen, Lars Ivar. Sjøsamene i Salten fogderi ca. 1600-1760: folketall og jordeiendomsrettslige vilkår. 2007; Volum 2007 (14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.s 223 - 249.
 • Hansen, Lars Ivar. Samisk befolkning, rettighetsforhold og bruk av naturen i Sør-Troms fra jernalder til ca. 1750. 2007; Volum 2007 (14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.s 285 - 328.
 • Hansen, Lars Ivar. Categorisation and classification of native populations by state authorities - the case of the Sámi in Nordland county, Norway during the 17th and 18th centuries. Luleå tekniska universitet 2007 ISBN 978-91-976047-4-1.s 286 - 297.
 • Hansen, Lars Ivar. Sami Fisheries in the Pre-modern Era: Household Sustenance and Market Relations. Acta Borealia 2006; Volum 23 (1). ISSN 0800-3831.s 56 - 80.
 • Hansen, Lars Ivar. Peasants, land and inheritance. Peasant property and rent ownership in the parish of Fyresdal, Southern Norway. 2005 (52) ISBN 82-7765-053-1. ISSN 0805-0589.s 183 - 200.
 • Hansen, Lars Ivar. The overlapping taxation areas of the North and the nature of the Russian-Norwegian border in Medieval and Early Modern times. Jazyki slavjanskikh kul'tur 2005 ISBN 5-9551-0124-1.
 • Hansen, Lars Ivar. Fra Nöteborgsfreden til Lappekodisillen, ca. 1300 - 1751. Folkegrupper og statsdannelse på Nordkalotten med utgangspunkt i Finnmark. Cappelen Damm Akademisk 2005 ISBN 82-02-24828-0.s 362 - 386.
 • Hansen, Lars Ivar. Trondenes kannikegjeld. Tapir Akademisk Forlag 2003 ISBN 8251918731.s 255 - 277.
 • Bertelsen, Reidar; Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Mellom tradisjon og modernitet: Vern av kulturminner i Nord-Norge. 2001 ISBN 82-426-1236-6.s 85 - 108.
 • Hansen, Lars Ivar. Slektskap. 2000 ISBN 8255010564.s 103 - 132.
 • Hansen, Lars Ivar. 'Ætten' i de eldste landskapslovene - Realitet, konstruksjon og strategi. 1999 ISBN 82-91320-18-7.s 23 - 55.
 • Hansen, Lars Ivar. Interaction between Northern European sub-arctic Societies during the Middle Ages. Indigenous peoples, peasants and state builders. 1996 ISBN 8212008320.s 31 - 95.
 • Hansen, Lars Ivar. Samene i forrige århundres folketellinger - Registreringspraksis i Astafjord prestegjeld 1865 - 1900. 1994 ISBN 82-7142-017-8.s 102 - 129.
 • Hansen, Lars Ivar. "Slektskap, eiendom og sosiale strategier i nordisk middelalder". Collegium Medievale 1994; Volum 7 (210). ISSN 0801-9282.s 103 - 154.
 • Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar Julius. Hunters in Transition. An Outline of Early Sámi History. Brill Academic Publishers 2014 ISBN 9789004252547.
 • Hansen, Lars Ivar; Holt, Richard; Imsen, Steinar; Niemi, Einar a. Nordens plass i middelalderens nye Europa: Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier - Rapport til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 55 - 67.
 • Hansen, Lars Ivar; Evjen, Bjørg. Nordlands kulturelle mangfold. Etniske relasjoner i historisk perspektiv. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 195 - 236.
 • Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Samernas historia fram till 1750. Liber 2006 ISBN 9147053054.
 • Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Samenes historie fram til 1750. Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-19672-8.
 • Hansen, Lars Ivar. Hansahandelen og vareomsetninga på Nordkalotten. Senioruniversitetet i Tromsø 2013-04-17 - 2013.
 • Hansen, Lars Ivar. Property devolution in late medieval Norway: The space of action of the lesser aristocracy. Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History X 2013-04-29 - 2013-04-30 2013.
 • Hansen, Lars Ivar. Trade and Taxation in the north: What actually were they fighting about?. International Medieval Congress 2013-07-01 - 2013-07-04 2013.
 • Hansen, Lars Ivar. Introduction. The Protracted Reformation in Northern Norway: Project Seminar in Harstad/Trondenes 2013-01-30 - 2013-02-02 2013.
 • Hansen, Lars Ivar. Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller - og ikke forteller. Ottar 2013 (295). ISSN 0030-6703.s 25 - 33.
 • Aspaas, Per Pippin; Kraggerud, Egil; Hansen, Lars Ivar. Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A Study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts. (fulltekst) 2012 ISBN 978-82-8244-065-3.
 • Hansen, Lars Ivar. "Medieval Norwegian Inheritance Law and the reality of Marriage contracts". Session 623, Law and Practice in the Medieval Far North, IMC, Leeds 2012-07-10 - 2012-07-10 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Kystsamisk navneskikk på 1500- og 1600-tallet. Fagleg seminar til ære for Endre Mørck ("Endre-dagen 14.des.2012") 2012-12-14 - 2012-12-14 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Labergene i Sør-Troms: Møte- og lasteplasser i tidlig middelalder. Kaffe og kunnskap, søndagsforelesning ved Trondenes historiske senter, Harstad 2012-11-25 - 2012-11-25 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Samisk bosetning og næringer på Senja. HIFO Tromsø reiseseminar 7.-9. september 2012 2012-09-07 - 2012-09-09 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. The application of Norwegian law of inheritance in the outskirts of the Realm. ‘Norgesveldet’ a Community of Law 2012-08-31 - 2012-09-02 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Tromsø som sameby: Et historisk tilbakeblikk. Utfordringer ved samfunnsvitenskapelige analyser av bysamiske samfunn 2012-09-06 - 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller – og ikke forteller. Tromsø-regionen - kulturell møteplass gjennom 10 000 år 2012-01-29 - 2012-01-29 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Høvdingedømmet på Bjarkøy/Trondenes sin rolle i nord. Forskningsdagene i Sør-Troms, Universitetet i Tromsø 2011-09-26 - 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. Ibestad sogn og Trondenes kannikgjeld i middelalderen. Forskningsdagene i Sør-Troms, Universitetet i Tromsø 2011-09-27 - 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. "Juxta paganos, Finnmark between Nidaros and Novgorod, Rome and Bysantium". The Nidaros Church and 'Norgesveldet' 2011-08-27 - 2011-08-28 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. "Social Differentiation among the Sámi Hunters and Fishermen of North-Norway.". International Medieval Congress 2011-07-11 - 2011-07-14 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. "Marriage Among the Landowning Farmers of Southern Norway: A Device for Social Reproduction of the Peasant Elite.". Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times 2011-05-04 - 2011-05-06 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. "Trondenes-kirken i middelalderen: Regionalt sentrum i nord.". Nordnorsk kyrkjehistorie, forskningsseminar 2011-03-16 - 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. "Samene og religionene – før og etter reformasjonen.". Reformasjonen i nord – kva veit me? - forskningsseminar 2011-03-30 - 2011-03-31 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. Nyrydning, gjenrydning og finnerydninger. Ottar 2011; Volum 286 (3). ISSN 0030-6703.s 22 - 28.
 • Hansen, Lars Ivar. "Samer og nordmenn i Sør-Troms, fra jernalderen til tidlig 1700-tall". HIFO-Tromsøs reiseseminar til Indre Troms 2010 2010-09-10 - 2010-09-12 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. "How to Define Borders between Private and Common Land in Norway?". Law and Archaeology in the Early and High Middle Ages, AD 400 - 1200 2010-12-07 - 2010-12-08 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. "Inheritance and social reproduction". Gifts, Rituals and Conflicts in the Nordic Societies, c. 1000 - 1400 2010-04-27 - 2010-04-28 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. "Political Contacts and Rivalry between Norway and Russia: Diplomacy and Warfare on the Move". International Medieval Congress 2010-07-12 - 2010-07-15 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. Strategies of inheritance and social reproduction among the freeholding peasants of Telemark, Norway. International Workshop, Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms 1100-1400: Property Law 2010-03-24 - 2010-03-25 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. "Norwegian, Swedish and Russian 'tax lands' in the North". State formation, taxes, tributes and 'skattlands' in Scandinavia and Britain 2010-10-07 - 2010-10-10 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. "Hva har de tre ordførerne å skjule?". Harstad Tidende 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Hva dreier bygdebokstriden seg om?" (del 1 av 2). Harstad Tidende 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Hva dreier bygdebokstriden seg om?" (del 2 av 2). Harstad Tidende 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Bygdebokprosjektets resultater". Harstad Tidende 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Land Ownership and Church Organization on the Periphery of Christendom". Session "On the Edge of Christian Europe: North Norway in the Middle Ages", at International Medieval Congress 2009 (omtale) (prosjekt) 2009-07-13 - 2009-07-16 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Networks, diversity and mobility among the Northern Sámi in the sixteenth century". "Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond" (omtale) (prosjekt) 2009-10-13 - 2009-10-16 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "The Sami, State Subjucation and Strategic Interaction: Individual Mobility within Multicultural Networks". CAS Workshop: Regional Specialists (omtale) (prosjekt) 2009-04-15 - 2009-04-17 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Fra bygdefarsystem til gjestgivere i Astafjord". Lokalhistorisk seminar, Astafjord litteraturfestival 2009-10-31 - 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. Sitatet. HIFO-nytt 2008 (3). ISSN 0802-3204.
 • Hansen, Lars Ivar. The arctic dimension of 'Norgesveldet'. Norgesveldet og den norrøne verden c. 1100—1400 2008-10-02 - 2008-10-05 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. On ethnicity and complexity of the north. Church, State and Sacred Landscapes in the Medieval North 2008-05-21 - 2008-05-25 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. Approaches to comparison between Russian and Norwegian written records. Research Cooperation in the Barents region 2008-01-21 - 2008-01-25 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. The rise and role of Trondenes within Nidaros Archbishopric. Research Cooperation in the Barents region 2008-01-21 - 2008-01-25 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. On the potential of written sources in understanding the Norwegian medieval period. Church, State and Sacred Landscapes in the Medieval North 2008-05-21 - 2008-05-25 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. Social structure and diversification among the Finnmark Sami during the 16th century. MATERIALITY, LANGUAGE AND IDENTITIES 2008-09-30 - 2008-10-03 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. The Varanger siida in the later half of the 16th century: Hunting community and commercial centre. Early Networking in Northern Fennoscandia: Kick-off seminar 2008-09-08 - 2008-09-10 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. Samisk historie i nordre Nordland. 33. nordnorske historikerseminar 2008-09-26 - 2008-09-28 2008.
 • Mørck, Endre; Hansen, Lars Ivar. [Oversettelse av] Biskop Eysteins lokalstatutt for Øvre Telemark (11.11.1395; DN IX, nr. 186). "Sjå deg attyvi". Årsskrift for Fyresdal Sogelag 2007 2007. ISSN 0803-2645.s 12 - 17.
 • Hansen, Lars Ivar. Om biskop Eystein Aslaksson av Oslo og hans statutt for Øvre Telemark. "Sjå deg attyvi". Årsskrift for Fyresdal Sogelag 2007 2007 (17). ISSN 0803-2645.s 18 - 34.
 • Hansen, Lars Ivar. ”Samiske fiskerier i førmoderne tid”. ”Samisk båtbygging og båtbruk” – Status i dag og aktuelle problemstillinger for videre arbeid 2007-03-14 - 2007-03-16 2007.
 • Hansen, Lars Ivar. "Å skrive samisk historie". HIFO-seminaret 2007 (Sesjon om samisk historie) (omtale) 2007-05-11 - 2007-05-13 2007.
 • Hansen, Lars Ivar. The Conditions and Strategies of land-owning Peasants ("freeholders") in Southern Norway during Early Modern times. Gjesteforelesning i tilknytning til gjennomgående seminar ledet av directeur d'études Pierre Monnet, Groupe d'anthropologie historique de l'Occident Médiévale (EHESS) 2007-12-04 - 2007.
 • Hansen, Lars Ivar. The Relations between the Sami (the Lapps) and other Nordic peoples during the Middle Ages and Early Modern times. Gjesteforelesning i tilknytning til gjennomgående seminar ledet av directeur d'études Jean-Claude Schmitt, Groupe d'anthropologie historique de l'Occident Médiévale (EHESS) 2007-11-30 - 2007.
 • Hansen, Lars Ivar. "Om arbeidet med Astafjord bygdebok". Foredrag på åpent møte om bygdebokarbeidet i Astafjord-regionen, arrangert av Ibestad historielag 2007-08-30 - 2007.
 • Drivenes, Einar-Arne; Hansen, Lars Ivar. Intervju om Cash, Dylan og Det andre Amerika i NRK Troms og Finnmark. 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Fra forhistorisk tid til nytid" - om norsk og samisk historisk periodisering. Fagseminar om samisk historie, i samband med arbeidet med samiske fagplaner i videregående skole 2006-01-11 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Sjøsamer og bumenn 1600 - 1760: Hvem skattlegges som hva?". Ny innsikt om samenes historie i nordre Nordland, oppsummeringsseminar for prosj. "Etniske relasjoner i nordre Nordland i historisk perspektiv" under forskningsdagene ved HiBo 2006-09-25 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Trondenes kannikgjeld". Det XXXI. nordnorske historieseminar: Trondenes kirke - religiøst sentrum i nord 2006-10-13 - 2006-10-15 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "The Registers of the 'Sami tax' in northern Nordland from 1600 until 1750, and their Usefulness for Reconstructing Population Development and dettlement". Indigenous Identity in Demographical Souces (Int. workshop) 2006-09-29 - 2006-09-30 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Categorization and Classification of Native Populations by State Authorities: The Case of the Same in Nordland County, during the 17th and 18th centuries". Regional Northern Identity: From Past to Future (Int. conference) 2006-09-12 - 2006-09-14 2006.
 • Hansen, Lars Ivar; Meyer, Tore; Knutsen, Oddbjørn. Om arbeidet med bind III av Astafjords generelle historie. Lokalhistorisk temakveld under "Lavangsvekka" 2006-06-29 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Orientering om samisk bosetning og befolkningsutvikling i Sør-Troms og nordre Nordland". Møte i fagutvalget for valgordning til sametingsvalget 2006-04-27 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Befolkning, bruk av naturen og rettighetsforhold i Sør-Troms" - presentasjon av delutredninger ved Janicken E. Olsen og Lars Ivar Hansen for Samerettsutvalget. Møte i Samerettsutvalget 2006-11-22 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Nye innsikter, lærdommer og videre utfordringer". Ny innsikt om samenes historie i nordre Nordland, oppsummeringsseminar for prosj. "Etniske relasjoner i nordre Nordland i historisk perspektiv" under forskninsdagene ved HiBo 2006-09-25 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "What's Love Got to Do with It" - Om kjærlighet og ekteskap i middelalderens kirkerett. "Lørdagsuniversitetet" 2006-02-18 - 2006-02-18 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Etniske relasjoner i nordre Nordland i historisk perspektiv: Erfaringer og utfordringer". Samisk språkforskning, helse- og sosialforskning, kultur- og samfunnsforskning i lulesamisk område 2006-03-21 - 2006-03-22 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Etniske relasjoner i nordre Nordland". Program for samisk forskning - oppsummeringskonferanse 2006-02-23 - 2006-02-24 2006.
 • Drivenes, Einar-Arne; Hansen, Lars Ivar. Cash, Dylan og Det andre Amerika. Åpent møte 2006-05-18 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. Spesialisert reindrift eller kombinasjonsnæring? Reinholdet i Sør-Troms på 1600- og 1700-tallet. 2005 (1) ISBN 82-7943-020-2.s 165 - 183.
 • Hansen, Lars Ivar. Geir Atle Ersland og Terje R. Holm: Krigsmakt og kongemakt 900 - 1814, Norsk forsvarshistorie, bind 1, Bergen 2000, 334 s.. Historisk Tidsskrift 2005; Volum 84 (2). ISSN 0018-263X.s 351 - 355.
 • Hansen, Lars Ivar. Grenseoverskridende reindrift i en grenseløs tid. Reindrift i nordre Nordland tidlig på 1600-tallet. Konferanse om grenseoverskridende reindrift før og etter 1905 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.
 • Hansen, Lars Ivar. Trekk av norskegrensas historie. Det norske arkeologmøte 2005: Arkeologi i Norge - impuls og egenart 2005-11-10 - 2005-11-12 2005.
 • Hansen, Lars Ivar. Freeholding peasants in Telemark between in-marriage and joint ownership. "Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft" - A seminar within the project "Peasants' right to control land in the Middle Ages and Early Modern Times - Norway, Scandinavia and the Alpine Region" 2005-10-09 - 2005-10-11 2005.
 • Hansen, Lars Ivar. The overlapping taxation areas of the North and the nature of the Russian-Norwegian border in Medieval and Early Modern times. Russia - Norway: Physical and Symbolic Borders 2005-04-05 - 2005-04-06 2005.
 • Hansen, Lars Ivar. "Kolonisering, kulturmøter og samfunnsendringer". Ukeskurs i historie, som ledd i satsningen: "Samisk kulturkunnskap i de videregående skolene i Troms" 2005-02-14 - 2005-02-16 2005.
 • Hansen, Lars Ivar. Samenes historie fram til 1750. Jokkmokks vintermarknad, 29.01. - 6.02.2005 2005-02-04 - 2005.
 • Hansen, Lars Ivar. The Concept of Kinship According to the West Nordic Medieval Laws. 2005 ISBN 87-989078-1-6.s 170 - 201.
 • Hansen, Lars Ivar; Helgheim, Roald. "Folk med ei historie" (intervju i samband med lanseringa av "Samenes historie fram til 1750"). 2004.
 • Hansen, Lars Ivar. "Trade Relations and Ethnic Transactions in the high North". Neighbours in the North: Russia and Norway in the Middle Ages and Early Modern Times 2004-09-24 - 2004-09-26 2004.
 • Hansen, Lars Ivar. "Spesialisert reindrift eller kombinasjonsnæring?". Seminar om veidesamfunn/reindrift 2004-09-08 - 2004-09-09 2004.
 • Hansen, Lars Ivar. "Peasants, land and inheritance". Peasants' right to control land in the Middle Ages and Early Modern Times - Norway, Scandinavia and the Alpine Region 2004-11-04 - 2004-11-06 2004.
 • Hansen, Lars Ivar. "Samenes historie fram til 1750, med vekt på oppkomsten av samisk identitet". Lærerseminar i samisk kulturkunnskap 2004-09-28 - 2004.
 • Hansen, Lars Ivar. "Foredrag om kystsamisk historie". Seminar for ansatte i departementene, Sametinget og etater som arbeider med samiske saker 2004-09-06 - 2004-09-07 2004.
 • Hansen, Lars Ivar. Middelaldersamfunnets etniske grenser. 2004 (4) ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 59 - 82.
 • Olsen, Bjørnar; Hansen, Lars Ivar. The Saami. 2003 ISBN 0-684-80668-1.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Hansen, Lars Ivar; Minde, Henry; Niemi, Einar a; Tjelmeland, Hallvard. Stat, religion, etnisitet. 1997.s 519 - 529.
 • Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Tradisjon og modernitet i kulturminnevernet. Ottar 1997 (3). ISSN 0030-6703.s 38 - 47.
   Se alle arbeider i CRIStinDel på Facebook
Forskning:
Finn forsker
Finn ekspertområde
Finn forskningsprosjekter
Finn forskningsgruppe

Utdanning:
Finn studieprogram
Finn emne
Finn yrke

Formidling:
Arrangementer
Nyheter
Nye doktorgrader - Munin
Utstillinger
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Universitetsbiblioteket


Om UiT:
Organisasjonen
Ledelse
Kontakt
Kart over campuser
Ledige stillinger
Fakta om UiT

Cookies på uit.no

Følg oss:

Målgrupper:
Høgskolen i Finnmarks gamle sider
Media
Næringsliv
Skole
Ansatte

Logo for Universitetet i tromsø
UiT Norges arktiske universitet - UiT The Arctic University of Norway - UiT Norgga árktalaš universitehta. N-9019 Tromsø - Tlf.: +47 77 64 40 00 - E-post: postmottak@uit.no